ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
República de Colombia (ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵜ)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ

ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ : ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵏⴰⴹ
Libertad y Orden
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ : ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳⵓⵙⵜⴰⴼⵓ ⴱⵉⵜⵔⵓ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴱⵓⴳⵓⵜⴰ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 1,141,748 ⴽⵎ² (ⵜⵉⵙⵙ 25)
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 77,71/ⴽⵎ²
ⴰⵎⴰⵏ 2,1%
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ GMT-5
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ 1810
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ 1508 (ⵙⴳ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ)
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉ, ⵜⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 52,137,153 (2023) [1](ⵜⵉⵙⵙ 38)
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2015
 • ⴰⵖⵔⵓⴷ
1,02 ⵜⵔⵉⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
 • ⵉ ⵢⴰⵏ
19,482 ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2015
 •  ⴰⵖⵔⵓⴷ
363.835 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
 •  ⵉ ⵢⴰⵏ
6,975 ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ  (2020) 54,2[3]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2021)  0.752[4]
(ⵜⵉⵙ 88)
ⴰⴷⵔⵉⵎ ⴱⵉⵣⵓ ⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉ (COP)
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +57
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ CO
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ (LTD) .co
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵥⵓ CO:3166-2

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ (ⵙ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ: República de Colombia)، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴽⴰⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵉⵏⵣⵡⵉⵍⴰⴱⵕⴰⵣⵉⵍⴱⵉⵔⵓⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔⴱⴰⵏⴰⵎⴰ . ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⴰⵔⵅⴰⴱⵉⵍ ⵏ ⵙⴰⵏ ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⴷ ⴱⵔⵓⴼⵉⴷⵉⵏⵙⵢⴰ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵏⵚⵍⵉⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⵏⵉ : ⴰⵖⵔⴼ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵙⴽⴰ ⴷ ⵓⵖⵔⴼ ⴽⵉⵎⴱⴰⵢⴰ ⴷ ⵓⵖⵔⴼ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵓⵏⴰ. ⵜⵓⵎⵥ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1819. ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⵏⵉⴳ ⵏ 46 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2008 ، ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ، ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ. ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ. ⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20 ، ⵉⴳⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 4 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ

ⴰⵏⴰⵎⴽ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵜⵢⵓⵙⵎⵎⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴼ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵔ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵓⵙ ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵏⵉⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵔⵉ ⴰⵡⵕⵓⴱⴱⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⴽⵉⵏ.

ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 51 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴷⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⵖ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ.[5] ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵖ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵜ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⴱⵕⴰⵣⵉⵍ.

ⴰⵙⴳⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ Zipaquirá

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴽⵜⴰ (DANE) ⵓⵔ ⴰⵜⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⴳⴷ, ⴷ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴰⵏⵟⵟⴼ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉⴷⵏ. ⵎⴰⵛⵛ ⵙ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵉⵎⵣⵔⵉⵢⵏ, ⵀⴰⵏ 95% ⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵏ.[6] ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏⵏⵙⵏ (ⵣⴳ 81% ⴰⵔ 90%) ⴳⴰⵏ ⵣⴳ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⵜⴰⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽⵜ, ⴷ 1% ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵜ ⵜⴰⵥⴰⵕⴰⵏⵜ, ⴷ 1% ⴳⴰⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵉⵀⵉⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⴱⵓⴷⵉⵏ. ⵎⴰⵛ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵖⵉⴽⴰⵏ, ⴷ ⵣⴳ ⵉⴷⵣ ⵏ ⵜⵉⵎⴱⵓ, 60% ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵏ ⵉⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽⵏ ⵓⵔ ⴹⴼⵕⵏ ⵜⴰⵖⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵖⵉⴽⵍⵉ ⵙ ⵜⴳⴰ.[7]

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵍⵍⴰ ⴽⵓⵍⵓⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴽⴰⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵏⵣⵡⵉⵍⴰⴱⵔⴰⵣⵉⵍⴱⵉⵔⵓⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔⴱⴰⵏⴰⵎⴰ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. "Colombia Population (2023) - Worldometer"
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "World Economic Outlook Database, October 2023 Edition. (Colombia)". IMF.org
 3. "GINI index (World Bank estimate) – Colombia". World Bank.
 4. "Human Development Report 2021/2022" (PDF). United Nations Development Programme.
 5. "Censo Nacional de Población y Vivienda 2018: ¿Cuántos somos?" (ⵙ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ). Gobierno de Colombia.
 6. "Religious Intelligence  – Country Profile: Colombia".
 7. International Religious Freedom Report 2005, by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S. Department of State, 8 November 2005.