ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ

ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ، ⵙ ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ : ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ (ⵙ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: República de Colombia)، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴽⴰⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵏⵣⵡⵉⵍⴰⴱⵔⴰⵣⵉⵍⴱⵉⵔⵓⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔⴱⴰⵏⴰⵎⴰ . ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⴰⵔⵅⴰⴱⵉⵍ ⵏ ⵙⴰⵏ ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⴷ ⴱⵔⵓⴼⵉⴷⵉⵏⵙⵢⴰ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵏⵚⵍⵉⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⵏⵉ : ⴰⵖⵔⴼ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵙⴽⴰ ⴷ ⵓⵖⵔⴼ ⴽⵉⵎⴱⴰⵢⴰ ⴷ ⵓⵖⵔⴼ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵓⵏⴰ. ⵜⵓⵎⵥ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1819. ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⵏⵉⴳ ⵏ 46 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2008 ، ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ، ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴱⵔⴰⵣⵉⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ. ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ. ⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20 ، ⵉⴳⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 4 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.