Jump to content

ⴼⵉⵏⵣⵡⵉⵍⵍⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴼⵉⵏⵣⵓⵉⵍⵍⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴱⵓⵍⵉⴱⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⴱⵉⵏⵣⵡⵉⵍⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵜⵉⵥⵥⵍⵎE ⵏ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵢⴼⴼⵓⵙⵜ. ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⴷ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ, ⵍⴱⵔⴰⵣⵉⵍ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴳⵓⵢⴰⵏⴰ ⴳ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵉ ⴱⵉ ⵙⵉ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎE, ⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵏⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵜⵓⴱⴰⴳⵓ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎE ⴰⵇⴱⵍⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]