ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
ⴰⵎⴰⵖⵍⵓ 2:3
ⴹⴼⵕ 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1861
ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴰⵡⵕⴰⵖ, ⴰⵥⵕⵡⴰⵍ ⴷ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ, ⵉⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔ ⵖ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1861, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ, ⵣⴳ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵣⴷⴰⵔ, ⴰⵡⵕⴰⵖ, ⴰⵥⵕⵡⴰⵍ ⴷ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⴳⴰⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ.

ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ (3) ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ:

  • ⴰⵡⵕⴰⵖ: ⵉ ⵜⴰⴱⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴷ ⵉ ⵓⵎⵍⴰⵍ, ⵡⵓⵔⵖ, ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ
  • ⴰⵥⵕⵡⴰⵍ: ⵉ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵍⵍⵏ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ.
  • ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ: ⵉ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ, ⴷ ⵜⴰⴽⴰⵢⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⵖⵜⵜⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵍⴰⴽⵡⴰⴷ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ.

Scheme ⴰⵡⵔⴰⵖ ⴰⵥⵕⵡⴰⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
HTML #FCD116 #003893 #CE1126
Pantone 116 287 186
CMYK C0-M17.1-Y91.3-K0 C100-M61.9-Y0-K42.4 C0-M91.7-Y81.6-K19.2
RGB 252-209-22 0-56-147 206-17-38

ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]