Jump to content

ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: Ecuador) ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⴷⵓⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ، ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰⴱⵉⵔⵓ. ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴳⴰⵍⵓⴳⴰⴱⵓⵙ ⴳ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵎⵍⵡⵉ، ⵖⴰⴼ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ 1،000 ⵏ ⵓⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ (94% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ). ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎ: ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴽⵉⵜⵛⵡⴰ, ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵡⴰⵔ, ⴷ 11 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ. ⵖⵓⵔ ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ ⴰⴽⴰⵍ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 283520 ⴽⵎ². ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⵉⵜⵓ, ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵣⵖ 2018.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]