ⵉⵍⵍ ⴰⴽⴰⵔⵉⴱⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵍⵍ ⴰⴽⴰⵔⵉⴱⵉ
ⴰⴱⵓⵊⵓ 2,754,000 ⴽⵎ²
ⴰⵔⴰⴳⴳ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ
ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ

ⵉⵍⵍ ⴰⴽⴰⵔⵉⴱⵉ ⵉⴳⴰ ⵉⵍⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵔⴰⴳⴳ ⵣⴳ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ ⴳ ⵓⵏⵣⵓⵍ ⴰⵙⴳⴹⴰⵎ ⴳ ⴰⵥⵍⴰ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ. ⵉⵍⵍ ⴰⴷ ⵢⵓⴼⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1490.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]