ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ

ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ ⴳⵔ ⵜⵎⵔⵉⴽⵉⵏ, ⵜⵏⵜⴰ ⵙⴳ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵏⵥⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵉⵙⵡⵜⵜⴰ ⵜⵜ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴽⴰⵔⴰⵢⵉⴱ ⴷⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵍⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ.

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ
ⴱⵉⵍⵉⵣ 22,966 334,297 ⴱⵉⵍⵎⵓⴱⴰⵏ
ⴽⵓⵙⵜⴰ ⵔⵉⴽⴰ 51,100 4,695,942 ⵙⴰⵏ ⵅⵓⵙⵙⵉ
ⵙⴰⵍⴼⴰⴷⵓⵔ 21,040 6,108,590 ⵙⴰⵏ ⵙⴰⵍⴼⴰⴷⵓⵔ
ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ 108,890 17,373,472 ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ
ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ 112,090 8,448,465 ⵜⵉⴳⵓⵙⵉⴳⴰⵍⴱⴰ
ⵏⵉⴽⴰⵔⴰⴳⵡⴰ  130,373 5,788,531 ⵎⴰⵏⴰⴳⵡⴰ
ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ 78,200 3,559,408 ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]