Jump to content

ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ

ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ (ⵙ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ: República de Honduras), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴳ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ. ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ Spanish Honduras ⵏⵖ ⵀⵓⴷⵓⵔⴰⵙ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵙⵏⴰⵃⵢⴰⵏ ⴷ ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ ⵜⴰⴱⵔⵉⵜⴰⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴱⵉⵍⵉⵣ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Archeological Investigations in the Bay Islands, Spanish Honduras. Aboututila.com. Retrieved on 27 June 2010.