Jump to content

ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ

ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ, (ⵙ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: Guatemala)، ⵙ ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ :ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ (ⵙ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: República de Guatemala). ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ . ,ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ , ⴷ ⴱⵉⵍⵉⵣ , ⴷ ⴽⵔⵉⴱⵉ ,ⴷ ⵀⴰⵏⴷⵓⵔⴰⵙⵙⵉⵍⴼⴰⴷⵓⵔ . ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 15.88 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ، ⴳⵡⵜⵉⵎⴰⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ.

ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ ⴷⴳⵙ ⵜⴰⵎⴳⴷⵓⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ ⴷⵉⵍⴰ ⴰⵏⵙⵓⵙⵢⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴳⵎⵜⵉⵎⴰⵍⴰ. ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵓⵖⵔⴼ ⵏ ⵍⵎⴰⵢⴰ ⴳ ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵀⴰⵏⴷⵓⵔⴰⵙ ⴷ ⴱⵉⵍⵉⵣ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵏⵥⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴷ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵙⵉⵍⴼⴰⴷⵓⵔ ⴷⴰⵜ ⵎⴰ ⵉⵡⴹⵏ ⵉⵙⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵓⵔⵓⴼⵉⵢⵏ.

ⵜⵓⵎⵥ ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1821، ⵜⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ، ⵢⵏⴱⴹⵜ ⵜⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵙⵏⴰⵔⴰⴼⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ . ⵜⵥⵕⵉ ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ ⵢⵙⵇⵉⵎⵏ 36 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵎⵏⵖⵉ، ⵜⵥⵕⵉ ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2007.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]