Jump to content

ⴱⵕⴰⵣⵉⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵕⴰⵣⵉⵍ
Brasil

República Federativa do Brasil (ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ)
Federative Republic of Brazil (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ:

"Ordem e Progresso"
"ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ "

"ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ"
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⴰⵣⵉⵍ ⴳ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵢⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵙⵓⵏⵚⴱⵏ 21 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵙⵎⴷⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵍⵡⵉⵙ ⵉⵏⴰⵙⵢⵓ ⴷⴰ ⵙⵉⵍⴼⴰ
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵀⵕⴰⵣⵉⵍⵉ
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴽⵎⵜ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵕⵣⵉⵍ ⵜⴰⵎⵓⵏⵏⴰⵏⵜ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵙⵖⵔⵙ 7 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1822
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵙⴰⵡ ⴱⴰⵡⵍⵓ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ 8.515.767ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 5)
ⴰⵎⴰⵏ (%) 0.65
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵉⵢⵏ
ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 217,240,060
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ  41285 ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 180)
ⴰⵙⴳⴷ
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2023
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 4.020 ⵜⵔⵉⵍⵢⵓⵏ $
• ⵉ ⵢⴰⵏ 18,686$
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2023
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 2.081 ⵜⵔⵉⵍⵢⵓⵏ $
• ⵉ ⵢⴰⵏ 9,673$
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ (2020) 48.9
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ  0.754 (2021)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⵔⵢⴰⵍ ⴰⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵉ (BRL)
ⴰⴱⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴱⴰⵏⴽ ⴰⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ www.gov.br
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⵙ/ⴰⵢⵢⵓⵔ/ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⴼⴼⵓⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵥⵍⴰⴹ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +55
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ BR
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ (LTD) .br
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵥⵓ BR:3166-2

ⴱⵕⴰⵣⵉⵍ (ⵙ ⵜⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ: Brasil), (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵉⵜ: bra'ziw), ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵢⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ "ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴱⵕⴰⵣⵉⵍ ⵜⴰⵎⵓⵏⴰⵏⵜ" (ⵙ ⵜⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ: República Federativa do Brasil), ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵜ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ 8.5ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴽⵎ², ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (218ⵎ) ⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵢⴰ.

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵡⵙⵏⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵖⵔⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⴰⵙⴳⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]