ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
ⴹⴼⵕ 9 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1834
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « Libertad y Orden »

ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵍⴰⵍ ⵎⴰⵎⵓ ⵉⵙⵎ ⴰⴽⵓⵏⴷⵓⵔ ⵏ ⴰⵏⴷⵉⵣ, ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⵙ ⵓⵇⵎⵎⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵣⵣⵉⵜⵓⵏ, ⴷ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⴼ ⵢⴰⵏ ⴷⴷⵉⵔⵄ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵉⵜⵢⵓⵔⴰ «Libertad y Orden», ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⴰⵙ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ.

ⴰⴳⵍⴰⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵍⴰⵍ ⵎⴰⵎⵓ ⵉⵙⵎ ⴰⴽⵓⵏⴷⵓⵔ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⴰⵏⴷⵉⵣ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ, ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⵙ ⵓⵇⵎⵎⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵣⵣⵉⵜⵓⵏ, ⴷ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⴼ ⵢⴰⵏ ⴷⴷⵉⵔⵄ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵉⵜⵢⵓⵔⴰ «Libertad y Orden» (ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵏⴰⴹ), ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⴰⵙ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]