ⴱⵓⴳⵓⵜⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵓⴳⵓⵜⴰ
ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴽⵓⵏⴷⵉⵏⴰⵎⴰⵔⴽⴰ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
Map
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 307.36 ⴽⵎ²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 2.640 ⵎ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 8,034,649 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2022)[1][2]

ⴱⵓⴳⵓⵜⴰ (ⵙ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ: Bogotá) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ, ⵜⴹⴼⵕ ⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵏⴷⵉⵏⴰⵎⴰⵔⴽⴰ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵊⵉⵊⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵔ 2.640 ⵎⵉⵜⵔⵓ, ⵙ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵖ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⵡⵔ "ⵍⴰⴱⴰⵥ" ⴷ "ⴽⵡⵉⵜⵓ", ⴷ ⵟⴰⴼ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵡⴰⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵙ 7.8 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵖ, ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ 8.7 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵖ. ⴷ ⵖ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ, ⴷ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⴽⵎ ⴰⵔ 307.36 ⴽⵎ². ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Hay más de 7 millones de habitantes en Bogotá, según cifras del censo", El Tiempo.
  2. "Information", (PDF). www.dane.gov.co. 2019.