Jump to content

ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ

ⵍⵍⴰⵏ 8 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.  ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ

ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏⵖ ⴰⵏⵉⵎⵉⵢⵛⵏ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵎ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵖ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵙ ⵜⵎⵎⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵎⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵉⵍⴰⵡ ⴳ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ. ⵓⵏⵓⵖ ⴰⵏⵎⵎⴰⵙⵙⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵎⵉⴽⵉ ⵎⴰⵡⵙ ⵉⵙⵙⵓⵏⵖ ⵜ ⵡⵓⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⵓⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ.


   ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...


  ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵉⵚⴰⴹⵚⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵎⵣⵉⵏⵉⵏ, ⵔⵓⵙⵓⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵎⵏ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⴱⵔⵉⵜⵜ ⴰⵍⴽⵔⵓⴼⵜ ⴷ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵔⵉⴽ ⵙⵓⴼⴰⵍⵍ ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⵉⵍ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ. ⵓⵏⵓⵖⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵔⵉⴱⵓⵜⴰⵏⴰⵖⵏ ⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵏⴰⴼⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⵏ ⵖ 1984 ⴰⵔ 2021. ⵜⵉⵎⵏⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴼ ⵢⴰⵏ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⵎⴰⵎⵓ ⵢⵙⵎ ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⵍⵉ ⵣⵔⴰⵢⵏ ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵖ "ⵚⵓⴷⵓⵔ" ⵏⵜⴰⵏ ⴷ ⵢⵎⵓⴽⴰⵍⵏⵙ: ⴱⵓⵔⵙⵉ, ⴽⴰⵏⴰ, ⵏⵉⵢⴰ, ⴷⵉⵣⵍ, ⴽⴰⵔⵍⵉ ⴷ ⵙⴰⵏⴷⵉ, ⴷ ⵙⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏⵙⵏ "ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵢⵎⵇⵓⵔⵏ". ⴷ ⵖ ⵙⵉⵣⵓⵏ ⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵉⴱⴰⵢⵏⴷ ⵢⴰⵡ ⵎⴷⴰⴽⵍ ⵏⵙⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵎⴰⵎⵓ ⵢⵙⵎ ⴱⵔⵓⵏⵓ.


  ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...


  ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ
«ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵣⴳ ⵓⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ ⴰⵎⴰⵛⵛⵓ ⵏ 1936»
action=edit}}  ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ


  ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ

ⵉⴳⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ: