Jump to content

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵣⴰⵢⵣⵉⵏ

ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵉⵎⵎⵔⴽⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ. ⵜⵓⴼⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵏⵥⵍⵉⴷ ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ, ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏⵖ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ (ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵎⵉⵍ).

ⵉⵣⵎⵎⵉⵎⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ | ⴰⵇⴱⵓⵔ) ⵙⴽⵏ (50 ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ | ⴰⵇⴱⵓⵔ) ⵙⴽⵏ (50 ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)