ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ (ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵣⵉ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴽⴽⵙⵜ ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ !
ⴰⵏⵏⴳⵣⵉ: ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⵡⵉ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵏⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ
ⵥⵕ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵣⵉ


ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵙⵟⵟⴰⵜ
ⵜⴰⵙⴳⴰⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵊⴷⵉⴷⴰ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜAzemmur
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 40 920 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 9 865
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map

ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵓⵎ ⵕⴱⵉⵄ. ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵊⴷⵉⴷⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ – ⴰⵥⵟⵟⴰⴹ. ⵣⴷⵖⵏ ⵜⵜ 36.722 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ (ⴳ ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2004).

ⴰⵥⵓⵕ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ ⵢⵓⵙⴰⴷ ⵙⴳ ⴰⴷⴷⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: زيتون) ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴳⵉ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ, ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵜ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵕⴱⴰⴹⵏ, ⴰⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴼⴰ, ⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵉ. ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⵢⵓⵎⵥ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵓⵡⵃⵃⵉⴷⵉ ⵢⵓⵙⴼ ⵓ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ, ⵉⴱⵏⵓ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ.[ⴰⵙⴰⴳⵎ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ]

  • ⵉⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵓⵏⵎⵣⵔⴰⵢ ⵍⵃⵙⵏ ⵓ ⵍⵡⵣⵣⴰⵏ

ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵙⴳ ⴷⵓⴽⴰⵍ, ⴱⵏⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵎⵎⵕⴱⵉⵄ.”[ⴰⴱⴷⴰⵔ ⴰ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ"

ⴰⵙⴳⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵣⵣⴰⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵎ : ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵊⴰⵎⵄ ⵍⵇⵚⴱⴰ, ⵊⴰⵎⵄ ⵣⵣⴰⵡⵢⴰ ⵜⵜⵉⵊⴰⵏⵉⵢⵢⴰ, ⵊⴰⵎⵄ ⵣⵣⵉⵜⵓⵏ, ⵊⴰⵎⵄ ⵣⵣⴰⵡⵢⴰ ⵍⴱⴰⴷⴰⵡⵉⵢⵢⴰ, ⵊⴰⵎⵄ ⵙⵙⵉ ⵍⵅⴷⵉⵎ, ⵊⴰⵎⵄ ⵍⵃⴼⵕⴰ, ⴷ ⵊⴰⵎⵄ ⵏⵏⴰⵚⵕ, ⴷ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴱⵓⵛⵄⵉⴱ.

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ 14 ⵏ ⵣⵣⴰⵡⵉⵢⵜ, ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙⵜ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⵎⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ (ⵍⵇⵯⵔⴰⵏ) ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⴰⵏ. ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵏⴱⴷⵔ:

  • ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵜⵉⵊⴰⵏⵉⵜ
  • ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵛⴰⴷⵍⵉⵜ
  • ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴹⵕⵇⴰⵡⵉⵜ
  • ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵖⴰⵣⵉⵜ
  • ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵄⵉⵙⴰⵡⵉⵜ
  • ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵃⵎⴷⵓⵛⵉⵜ
  • ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴱⴷⵡⵉⵜ
  • ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵅⵟⴰⵕⵉⵜ

ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⵙ ⵉⵙⵎⴹⵍ ⴷⵉⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ. ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ: ⵙ ⴽⵓ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ. ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴱⵓⵛⵄⵉⴱ, ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵍⴰⵡⵍⵉⵢⴰ, ⵔⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵏⴱⴷⵔ: ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵏⵓ ⵏⵏⴰⵚⵕ, ⵙⵉⴷⵉ ⵉⵃⵢⴰ, ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ, ⵙⵉⴷⵉ ⵖⴰⵏⵎ, ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴷ ⵊⴱⵉⵍⵓ, ⵙⵉⴷⵉ ⴰⴱⵓ ⵄⵍⵉ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕ ⵍⵎⵚⵟⴰⵚⵉ (ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ ⴱⵏⵓ ⵖⴰⵢⵜ), ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴰⵍⵉ ⵡⴰⵄⵍⴰⵎⵓ, ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⴷⵓⴷ (ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵙⵉⴷⵉ ⵓⵄⴷⵓⴷ), ⵙⵉⴷⵉ ⵍⵎⵅⴼⵉ, ⵙⵉⴷⵉ ⵍⵎⴽⴽⵉ ⵛⵛⵔⵇⴰⵡⵉ, ⵙⵉⴷⵉ ⵊⵊⵉⵍⴰⵍⵉ ⵍⵎⵏⵢⴰⵔⵉ, ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵄⵉⵛⴰ ⵜⴰⴱⵃⵔⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⴰⵢⴼⴼⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵎⵔⴱⵉⵄ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]