ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ
جامعة محمد الخامس بالرباط
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ 1957
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ
ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⴰⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵜⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵔⵀⴰⵛⵉ
ⴰⵙⵎⵍ www.um5.ac.ma
ⵉⵣⵡⴰⵍ-ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ
ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ 90 000 (2022-2023)
ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ 2 512
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
Map

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵍ ⴳ 21 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1957[1] ⵙⵖⵓⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ 1994-1995, ⵜⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵎⴰⵏⵉⵏ – ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵍ, ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵍⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵙⵙⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⴽⵓⵏⴱⵉⵙ ⵏ ⵍⵄⵉⵔⴼⴰⵏ. ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2014, ⵎⵓⵏⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵢⴰⵜ[2].

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ (ENS)
 • ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ (EST)
 • ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ (FSR)
 • ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ (IS)
 • ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ (IURS)

ⴰⵜⵡⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵜⵡⴰⵍⵏ (EMI)
 • ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⵜ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ (ENSIAS)
 • ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ (ENSAM)

ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵅⵙⴰⵏ (FMD)
 • ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴰⵙⴼⵔⵜ (FMP)

ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ (ENS)
 • ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ (FLSH)
 • ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ (FSE)
 • ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ (IAE)
 • ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵚⴱⴱⵓⵏⵢⴰ-ⵜⵉⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣⵉⵏ (IEHL)
 • ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉ ⵓⵙⵄⵕⵕⴱ (IERA)

ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ (EST)
 • ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ - ⴰⴳⴷⴰⵍ (FSJES)
 • ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ - ⵙⵍⴰ (FSJES)
 • ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ - ⵙⵙⵡⵉⵙⵉ (FSJES)

ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ, ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ, ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⴹⴼⵕⵉ (CAIOS)
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ (CUFE)
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. https://web.archive.org/web/20110925045219/http://www.um5a.ac.ma/universite/historique.php
 2. https://www.libe.ma/L-Universite-Mohammed-V-de-Rabat-ressuscitee_a54194.html
ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ
ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵟⵓⴼⴰⵢⵍⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵄⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵍⴽ ⵙⵙⴰⵄⴷⵉ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵍ ⵇⴰⵔⴰⵡⵉⵢⵉⵏⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵓ-ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵅⴰⵡⴰⵢⵏⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵚⵓⵍⵟⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵛⵓⵄⴰⵢⴱ ⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍⵉⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵔⵔⴱⴰⵟⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⴱⵏ ⵥⵓⵀⵔⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵇⴰⴹⵉ ⵄⵢⵢⴰⴹ