Jump to content

ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:BotFunast

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⴱⵓⵜ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

  • ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ 1: ⴰⵙⴱⵔⵔⴽ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ.