Jump to content

ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:BotFunast

Page contents not supported in other languages.
ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵣⵓⵍ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ(ⴰ) BotFunast! ⴱⵔⵔⴽ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⵎⴰ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ; ⵏⵡⴰⵜⵜⵙ ⴰⴷ ⵏⵥⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵎⵓ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ. ⵏⵥⵓⵥⴹ ⴰⴷ ⴰⵏⵖ ⵜⴰⵡⵙⵎ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ.

ⵥⵕ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⴽ ⵜⵓⵙⵔⴷ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ:
ⵉⴳ ⵓⵔ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵜⵔⵣⵣⵓⴷ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ, ⵜⵙⵇⵙⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ.
ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴳⵎⴹⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ~~~~ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⴼⴽⵉⴷ.

--BotFunast (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 00:44, 21 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)