Jump to content

ⵉⵎⵙⵏⵏⵓⴱⴳⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⵏⵓⴱⴳⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ, 1930-2022

ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⵢⴷ ⵉⵙⵏⵏⵓⴱⴳⵏ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵙ 1930.

ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⵏⵓⴱⴳⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵏⵏⵓⴱⴳⵜ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ
1930   ⵓⵕⵓⴳⵡⴰⵢ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ
1934 Italy ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
1938 France ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
1942 ⵉⵜⵓⵙⵙⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵔⴳ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ II
1946
1950 Brazil ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ
1954   ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
1958   ⵙⵡⵉⴷ
1962 Chile ⵛⵉⵍⵉ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ
1966   ⵏⴳⵍⵉⵣ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
1970 Mexico ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⵉⵣⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ
1974  ⴰⵍⵎⴰⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
1978 Argentina ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ
1982   ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
1986 Mexico ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ
1990 Italy ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
1994   ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ
1998 France ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
2002 Japan ⵏⵉⴱⵓⵏ

  ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ

ⵜⴰⵣⵉⵜ
2006 Germany ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
2010   ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵓⵍ ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵜ
2014 Brazil ⴱⵕⴰⵣⵉⵍ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ
2018   ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
2022   ⵇⴰⵟⴰⵔ ⵜⴰⵣⵉⵜ
2026 Canada ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
Mexico ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ

  ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ

ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ
2030 ⵉⵎⵙⵏⵏⵓⴱⴳⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ

  ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ
 ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ
Morocco ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴽⵓⵛ

ⵜⵓⵕⵓⴱⵜⵜⴼⵕⵉⵇⵜ
ⵉⵎⵙⵏⵏⵓⴱⴳⵏ ⵏ 3 ⵏ ⵜⵉⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ:

Argentina ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ
  ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ
  ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ

ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ
2034  ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⵜ ⵜⵣⵉⵜⴰ