Jump to content

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ 2022

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ 2022
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ 1-11 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023
ⵜⵔⴰⴱⵓⵜⵉⵏ 7
ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⴰⴳⵉⵔⴰⵏ
ⴰⵎⵔⵓⵣ ⵔⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ
ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵍⵀⵉⵍⴰⵍ
ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴼⵍⴰⵎⵉⵏⴳⵓ
ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵓⵥ ⴰⵍ ⴰⵀⵍⵉ

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ 2022 ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⵉⵙⵙ 19 ⵣⴳ ⵜⴱⵔⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⴷⵓ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⴼⵉⴼⴰ) ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⵖ 1 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴰⵔ 11 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2022. ⵉⴳⴰ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ 2022 ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Club World Cup: Fifa to stage 32-team tournament from June 2025 - president Gianni Infantino". BBC Sport.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]