Jump to content

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ 1950

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⴼⵓⴼⴰ 1950 ⵉⴳⴰ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ , ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⵣⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ) ⵉⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵓ 4 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⴳ ⴱⵕⴰⵣⵉⵍ ⵙⴳ 24 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 16 ⵢⵓⵏⵢⵓⵣ 1950.