Jump to content

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓ ⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵉⴼⴰ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏⵜⴱⵔⵣⴰ ⵣⴳ 1970

ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ
ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⵜⵉⵣⴰⵔⵜ 1930
ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ 22
ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴽⵓ 4 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵜⵏ 48 (ⵙⴳ 2026)
ⴰⵙⵉⵜ fifa.com/worldcup
ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ Argentina ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ (3 ⵜⵉⴽⴰⵍ)
ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ Brazil ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ (5 ⵜⵉⴽⴰⵍ)
← 2026 2022→

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴼⵉⴼⴰ (FIFA World Cupⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ) ⵉ ⵜⵡⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵓⵔⵉⴳⵉ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵖⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ), ⵜⴰ ⴱⵔⵣⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵢⵉⵣⵡⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⵣⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⵟⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴼⵉⴼⴰ) ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵜⵏⴱⴰⴹⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ. ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⴰⵍⵙ ⴼⵉⴼⴰ ⴽⵓ 4 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵣⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ ⴳ 1930 ⵎⴰⵛ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ 1942 ⴷ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ 1946 ⵏ ⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ ⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵎⵙⵜⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ2022 ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⵏⵙⵏ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ " ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⵎⵉⵙⵙⵉ " ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ . ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⵜⵉⵍⵉ ⴳ 2026 .

ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⵡ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙ ⵉⵙⵏⵜⵜⵉⵜⵏ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⴽⵕⴰⴷ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⵛⵎⵏ ⵉⵎⵙⵉⵜⴰⵢⵏ ⵉⵖⵔⵜⵏ ⵖⵔ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵉⵜⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵛⵎ ⴼⵉⴼⴰ . ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵙⵏ ⴷⵉⴳⵙ 16 ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ, ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ 1998 ⵜⵉⵡⴹ ⴰⵔ 32 ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ 2022 ⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴳⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ , ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ 2026 ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵙ 48 ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵜⴰⵎⵥ ⴰⵍ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ . ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⵙⵏⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵔ ⵉ ⵜⴰⵎⵣ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵙ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵡⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵉⵙⵏⵜⵜⵉⵜⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵊⵓⵍ ⵔⵉⵎⵉ 1930-1970[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴽⵔⴰⵡⵙ ⵏ ⵊⵓⵍ ⵔⵉⵎⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵓⵛⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵍⵣⵡⴰⵔⵓⵜ 1930 ⴰⵍ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ 1970
ⵊⵓⵍ ⵔⵉⵎⵉ ⵉⵛⴰ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉ ⵔⴰⵡⵓⵍ ⵊⵓⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵡ ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵏⵉⵜ ⴳ 1930

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵊ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵙⵏⵏⵓⴱⴳⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵙⵏⵏⵓⴱⴳⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ

ⴰⵙⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]