Jump to content

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2022

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵉⴼⴰ 2022
World Cup FIFA 2022
كأس العالم 2022

ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵉⴼⴰ 2022 (ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ)
ⵉⵛⵎⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴼⵉⴼⴰ
ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 22
ⴰⴷⵖⴰⵔ  ⵇⴰⵟⴰⵔ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵙⴳ 20 ⴼⴱⵕⴰⵢⵔ 2022
ⴰⵔ 18 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022
ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ 32 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ 8 (ⴳ 5 ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ)
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ
ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ  ⵍⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏ (3 ⵉⴽⵔⵡⴰⵙⵏ)
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 2  ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 3  ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 4  ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ
ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ
ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ 64 ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ
ⵜⵉⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ 172 (2.69 ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ)
ⴰⴳⴷⵓⴷ 3,404,252 (53,191 ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ)
ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ  ⴽⵉⵍⵢⴰⵏ ⵎⴱⴰⵒⵒⵉ (8 ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ)
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ  ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⵎⵉⵙⵙⵉ
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ  ⵉⵏⵣⵓ ⴼⵉⵕⵏⴰⵏⴷⵉⵣ
ⴰⵃⵟⵟⴰⵢ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ  ⵉⵎⵉⵍⵢⴰⵏⵓ ⵎⴰⵕⵜⵉⵏⵉⵣ
ⵓⵔⴰⵔ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ  ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ
ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ
ⵜⴰⵡⵔⴰⵖⵜ
ⵜⴰⵣⴳⴳⴰⵖⵜ
 
219 ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ
4 ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⴰⵔⵔⵉⵃⵍⴰ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ
← ⵔⵓⵙⵢⴰ 2018 ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ 2026 →

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2022 ⴷ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⵉⵙⵙ 22 ⵙⴳ ⵜⴱⵔⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⴼⵉⴼⴰ/FIFA) ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⵙⴳ 20 ⴼⴱⵕⴰⵢⵔ ⴰⵔ 18 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⴼⵉⴼⴰ/FIFA) ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵔⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018. ⵉⴳⴰ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2022 ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ, ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ. ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ 5 ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵉⴳⵓⵜ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ. ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ 2022 ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⴰⴽⴽ ⵢⵓⵍⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵃⵢⵢⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 220ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ.

ⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2022 .. 32 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, 31 ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵣⵔⵢⵏⴷ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵉⵏⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2022, ⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵔⵉⵜ ⵜⵣⵔⵢ ⵙ ⵓⵡⵔⵎⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ. ⴳⵔ 32 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ 20 ⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ 2014 ⴳ ⵓⴱⵔⴰⵣⵉⵍ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⵣⴰⵖⵏ ⵖⴼ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⵓⵡⵢ 2014, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏⴷⵢⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴰⵎ ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵔⵉⵜ. ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ 64 ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵜ ⴳ 8 ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵙⵏ ⴳ 5 ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ, ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵙⴰⵢⵍ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷⴰⵡⵃⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022. ⵜⵓⵡⵢ ⵍ'ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⵏⴰ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⵢⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⴰⴼⵓⴹ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵎⵙⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵎⵉⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴳ 120" ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵜ.

ⵜⵉⵎⵣⵉⴽⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵃⵢⵢⵍ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⵜⴰⵎ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵚⵎⵎⵓⵚⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ, ⴽⵕⴰⴹ ⴳⵉⵙⵏ ⵖ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵕⵕⴰⵢⴰⵏ. ⵜⴰⵎ ⵉⵙⴰⵔⵓⵔⵏ ⴳⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵢⵢⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ.


ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴰⵜⵜⵓⵎⴰⵎⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵙⴰⵢⵍ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ'ⵓⵙⵍⵎⴷ

ⴷⴰⵡⵃⴰ
44 400 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 

ⵍⵓⵙⴰⵢⵍ
88 966 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 

ⴰⵕⴰⵢⵢⴰⵏ
44 667 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)
ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴰⵍⵉ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ 974  ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ 

ⴰⵕⴰⵢⵢⴰⵏ
45 032 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)

ⴷⴰⵡⵃⴰ
44 089 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)

ⵍⵡⴰⴽⵕⴰ
44 325 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴰⵍⴱⴰⵢⵜ  ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⴰⵍⵅⴰⵡⵔ
68 895 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 

ⴰⵕⴰⵢⵢⴰⵏ
45 857 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)

ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵎⴰⵢⵓ 2022, ⵜⴼⵙⵔ ⴼⵉⴼⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ 36 ⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⴷ 69 ⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ, ⴷ 24 ⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵏ'ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ VAR ⵢ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2022. ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵣⵣⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ.

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ
ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵄⴰⵍⵉ ⵔⴰⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ (ⵉⵔⴰⵏ) ⵎⴰ ⵏⵉⵏⴳ (ⵛⵉⵏⵡⴰ)
ⴽⵔⵉⵙ ⴱⵉⵜ (ⵓⵙⵜⵕⴰⵍⵢⴰ)
ⵄⴰⴱⴷⵓⵔⵔⴰⵃⵉⵎ ⴰⵍⵊⴰⵙⵉⵎ ([Qatar Football Association|ⵇⴰⵟⴰⵔ]])
ⵄⴰⴱⴷ-ⵍⵍⴰⵀ ⵍⵎⴰⵔⵔⵉ (ⵇⴰⵟⴰⵔ)
ⵢⵓⵛⵉⵎⵉ ⵢⴰⵎⴰⵛⵉⵜⴰ (ⵉⴱⵓⵏ)
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ (ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ)


ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⵃⴰⵎⵎⴰⴷⵉ (ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ)
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵍⵎⴰⵔⵔⵉ (ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ)
ⵔⵢⵓⵊⵉ ⵙⴰⵜⵓ (ⵏⵉⴽⴹⴱⵓⵏ) ⵜⵓⵔⵓ ⵙⴰⴳⴰⵔⴰ (ⵏⵉⴱⵓⵏ)
ⵀⵉⵔⵓⵛⵉ ⵢⴰⵎⵓⵜⵛⵉ (ⵏⵉⴱⵓⵏ)
ⵏⴰⵡⵡⴰⴼ ⵛⵓⴽⵔⴰⵍⵍⴰⵀ (ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ) ⵢⴰⵙⵉⵔ ⵜⵓⵍⴼⴰⵜ (ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ)
ⵟⴰⵍⵉⴱ ⴰⵍⵎⴰⵔⵔⵉ (ⵇⴰⵟⴰⵔ)

ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⵢⴰⵎⵓⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

AFC CAF CONCACAF CONMEBOL
 ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ
 ⵉⵔⴰⵏ
 ⵏⵉⴱⵓⵏ
 ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ
 ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
 ⵇⴰⵟⴰⵔ
(ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ)
 ⵖⴰⵏⴰ
 ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
 ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ
 ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ
 ⵜⵓⵏⵙ
 ⴽⵓⵙⵟⴰ ⵔⵉⴽⴰ
 ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ
 ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
 ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ
 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ
 ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ
 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ
UEFA
 ⴱⵍⵊⵉⴽ  ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ  ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ  ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ  ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
 ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ  ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ  ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ  ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ
 ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ  ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ  ⵡⵉⵍⵥ  ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵓⵙⵔⵉⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵡⴷⵔⵉⵎⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵢⴰⴹⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]