Jump to content

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵉⴼⴰ 2018
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵉⴼⴰ 2018
ⵉⵛⵎⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴼⵉⴼⴰ
ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21
ⴰⴷⵖⴰⵔ  ⵔⵓⵙⵢⴰ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵙⴳ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
ⴰⵔ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ 32 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ 12 (ⴳ 11 ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ)
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ
ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ  ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 2  ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 3  ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 4  ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ
ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ
ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ 64 ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ
ⵜⵉⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ 169 (2.64 ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ)
ⴰⴳⴷⵓⴷ 3,031,768 (47,371 ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ)
ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ  ⵀⴰⵔⵉ ⴽⵉⵏ (6 ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ)[1]
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ  ⵍⵓⴽⴰ ⵎⵓⴷⵔⵉⵜ[1]
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ  ⴽⵉⵍⵢⴰⵏ ⵎⴱⴰⴱⵉ[1]
ⴰⵃⵟⵟⴰⵢ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ  ⵜⵉⴱⵓ ⴽⵓⵔⵜⵡⴰ[1]
ⵓⵔⴰⵔ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ  ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ[1]
ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ
ⵜⴰⵡⵔⴰⵖⵜ
ⵜⴰⵣⴳⴳⴰⵖⵜ
 
219 ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ
4 ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
← ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ 2014 ⵇⴰⵟⴰⵔ 2022 →

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 ⴷ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⵉⵙⵙ 21 ⵙⴳ ⵜⴱⵔⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⴼⵉⴼⴰ/FIFA) ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙⴳ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018.[2] ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⴼⵉⴼⴰ/FIFA) ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉ ⵜⵔⵓⵙⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2010.[2] ⵉⴳⴰ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ,[3] ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ; ⵜⵓⵔⵓⴼⵜⵜⴰⵣⵉⵜ.[4] ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⵡⵔⵓⴼⵜ ⴰⵎⵔ ⵢⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵉⴳⵓⵜ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ. ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵓⵙⵜ 2018 ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⴰⴽⴽ ⵢⵓⵍⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵃⵢⵢⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 14.2 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ.[5]

ⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 32 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, 31 ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵣⵔⵢⵏⴷ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵉⵏⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018, ⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⵜⵣⵔⵢ ⵙ ⵓⵡⵔⵎⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ. ⴳⵔ 32 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ 20 ⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ 2014ⵓⴱⵔⴰⵣⵉⵍ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⵣⴰⵖⵏ ⵖⴼ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⵓⵡⵢ 2014, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏⴷⵢⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴰⵎ ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴱⴰⵏⴰⵎⵉⵜⵜⵙⴹⵎⴰ ⵜⵉⵙⵍⴰⵏⴷⵉⵜ. ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ 64 ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵜ ⴳ 12 ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵙ ⴳ 11 ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵎⵓⵙⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018.[6] ⵜⵓⵡⵢ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵔⴰ ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ.[7]

ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵃⵢⵢⵍ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙⵉ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ, ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⵡⵔⵓⴼⵜ : ⴽⵉⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ, ⴽⴰⵣⴰⵏ, ⵎⵓⵙⴽⵓ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⴱⵓⴼⵓⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵙⵓⵔ ⵍⵓ ⴼⵓⵏ, ⵙⴰⵏ ⴱⵓⵜⵔⵓⵙ ⴱⵓⵔⴳ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ, ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ, ⵙⵓⵜⵛⵉⴼⵓⵍⴽⵓⴳⵔⴰⴷ. ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⵓⵏⵜ ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⵡⴰⵣⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ[8] ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵔ ⵎⵓⵙⴽⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ.

ⴱⴹⴰⵏⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ :

 • ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⵓⵜⵔⵉⵎ : ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ, ⵙⴰⵏ ⴱⵓⵜⵔⵓⵙ ⴱⵓⵔⴳ ;
 • ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ : ⵎⵓⵙⴽⵓ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⵓⴳⵓⵔⵓⴷ ;
 • ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ : ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ, ⴽⴰⵥⴰⵏ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ;
 • ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ : ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ, ⵙⵓⵜⵛⵉ.

ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2012, ⵜⵖⵜⵙ ⴼⵉⴼⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵔⵥⵎ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵙⴽⵓ, ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵣⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴳ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵙⴰⵏ ⴱⵓⵜⵔⵓⵙ ⴱⵓⵔⴳ.[9]

ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵢⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⵓⴳⵓⵔⵓⴷ 

ⵙⴰⵏ ⴱⵓⵜⵔⵓⵙ ⴱⵓⵔⴳ
68 134 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 

ⵎⵓⵙⴽⵓ
81 000 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ) 

ⵎⵓⵙⴽⵓ
45 360 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)

ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⵓⴳⵓⵔⵓⴷ
44 899 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)
ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵢⴰ  ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ  ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ

ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ
35 000 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)

ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ
45 016 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)

ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
43 702 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 

ⵙⵓⵜⵛⵉ
47 659 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ 2014) 
ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ  ⴽⵓⵙⵎⵓⵙ ⴰⵔⵉⵏⴰ  ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ

ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ
45 015 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ)

ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
45 000 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 

ⴽⴰⵥⴰⵏ
45 015 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 

ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
35 000 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ)

ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵎⴰⵔⵙ 2018, ⵜⴼⵙⵔ ⴼⵉⴼⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ 36 ⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⴷ 63 ⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018.[10] ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵣⵣⴰⴼⵜ ⵏ 53 ⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ.[11] ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴼⵔⴰⵢ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴼⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴼⵍⵏ. ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵓⵏⴼⵔⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵏ, ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵏ.[12][13]

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ
ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵄⴰⵍⵉ ⵔⴰⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ (ⵉⵔⴰⵏ) ⵔⵉⴹⴰ ⵙⵓⵅⴰⵏⴷⴰⵏ (ⵉⵔⴰⵏ)
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵔⵉⴹⴰ ⵎⴰⵏⵚⵓⵔⵉ (ⵉⵔⴰⵏ)
ⵄⴰⴱⴷⵓⵔⵔⴰⵃⵉⵎ ⴰⵍⵊⴰⵙⵉⵎ (ⵇⴰⵟⴰⵔ)
ⵔⴰⴼⵛⴰⵏ ⵉⵔⵎⴰⵜⵓⴼ (ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ) ⵄⴰⴱⴷⵓⵅⴰⵎⵉⴷⵓⵍⵓ ⵔⴰⵙⵓⵍⵓⴼ (ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ)
ⵊⴰⵅⵓⵏⴳⵉⵔ ⵙⴰⵢⵉⴷⵓⴼ (ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ)
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ (ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ) ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⵃⴰⵎⵎⴰⴷⵉ (ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ)
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵍⵎⴰⵔⵔⵉ (ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ)
ⵔⵢⵓⵊⵉ ⵙⴰⵜⵓ (ⵏⵉⴽⴹⴱⵓⵏ) ⵜⵓⵔⵓ ⵙⴰⴳⴰⵔⴰ (ⵏⵉⴱⵓⵏ)
ⵀⵉⵔⵓⵛⵉ ⵢⴰⵎⵓⵜⵛⵉ (ⵏⵉⴱⵓⵏ)
ⵏⴰⵡⵡⴰⴼ ⵛⵓⴽⵔⴰⵍⵍⴰⵀ (ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ) ⵢⴰⵙⵉⵔ ⵜⵓⵍⴼⴰⵜ (ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ)
ⵟⴰⵍⵉⴱ ⴰⵍⵎⴰⵔⵔⵉ (ⵇⴰⵟⴰⵔ)
ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵎⴰⵍⵓⵏⴳ ⴷⵉⴷⵢⵓ (ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ) ⵊⵉⴱⵔⵉⵍ ⴽⴰⵎⴰⵔⴰ (ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ)
ⵍⵃⴰⵊⵊⵉ ⵙⴰⵎⴱⴰ (ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ)
ⴱⴰⴽⴰⵔⵉ ⴳⴰⵙⴰⵎⴰ (ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ) ⵊⴰⵏ ⴽⵍⵓⴷ ⴱⵉⵔⵓⵎⵓⵛⴰⴼⵓ (ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ)
ⵄⴰⴱⴷⵍⵃⴰⵇ ⵜⵛⵉⵢⴰⵍⵉ (ⴷⵣⴰⵢⵔ)
ⵊⵉⵀⴰⴷ ⴳⵔⵉⵛⴰ (ⵎⵉⵥⵔⴰ) ⵔⴹⵡⴰⵏ ⵄⴰⵛⵉⵇ (ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ)
ⵡⴰⵍⵉⴷ ⴰⵃⵎⴰⴷ (ⵙⵓⴷⴰⵏ)
ⵊⴰⵏⵉ ⵙⵉⴽⴰⵣⵡⵉ (ⵥⴰⵎⴱⵢⴰ) ⵊⵉⵔⵙⵓⵏ ⴷⵓⵙ ⵙⴰⵏⵟⵓⵙ (ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ)
ⵣⴰⴽⵍⵉ ⵙⵉⵡⵍⴰ (ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ)
ⵎⵀⴷⵉ ⵄⴰⴱⵉⴷ ⵛⴰⵔⵉⴼ (ⴷⵣⴰⵢⵔ) ⴰⵏⵡⴰⵔ ⵀⵎⵉⵍⴰ (ⵜⵓⵏⵙ)
ⴱⴰⵎⵍⴰⴽ ⵜⵢⵙⵎⴰ ⵡⵢⴻⵙⴰ (ⵉⵜⵓⴱⵢⴰ)
ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⴽⴰⵔⴰⵢⵉⴱ ⵊⵓⵢⵍ ⴰⴳⵡⵉⵍⴰⵔ (ⵙⴰⵍⴼⴰⴷⵓⵔ) ⵅⵡⴰⵏ ⵣⵓⵎⴰ (ⵙⴰⵍⴼⴰⴷⵓⵔ)
ⵅⵡⴰⵏ ⴽⴰⵔⵍⵓⵙ ⵎⵓⵔⴰ (ⴽⵓⵙⵜⴰ ⵔⵉⴽⴰ)
ⵎⴰⵔⴽ ⴳⵉⵢⴳⵔ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ) ⴼⵔⴰⵏⴽ ⴰⵏⴷⵉⵔⵙⵓⵏ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ)
ⵊⵓⵢ ⴼⵍⵉⵜⵛⵔ (ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ)
ⵙⵉⵣⴰⵔ ⴰⵔⵜⵓⵔⵓ ⵔⴰⵎⵓⵙ (ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ) ⵎⴰⵔⴼⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵏⵜⵉⵔⴰ (ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ)
ⵎⵉⴳⵉⵍ ⵀⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ (ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ)
ⵊⵓⵏ ⴱⵉⵜⵉ (ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ) ⴳⴰⴱⵔⵢⵉⵍ ⴼⵉⴽⵜⵓⵔⵢⴰ (ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ)
ⵊⴰⵢⵔ ⵎⴰⵔⵓⴼⵓ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ) ⴽⵓⵔⵢⵉ ⵔⵓⴽⵡⵉⵍ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ)
ⵔⵉⴽⴰⵔⴷⵓ ⵎⵓⵏⵜⵉⵔⵓ (ⴽⵓⵙⵟⴰ ⵔⵉⴽⴰ)
ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵅⵓⵍⵢⵓ ⴱⴰⵙⴽⵓⵏⵢⴰⵏ (ⵛⵉⵍⵉ) ⴽⴰⵔⵍⵓⵙ ⴰⵙⵜⵔⵓⵣⴰ (ⵛⵉⵍⵉ)
ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏ ⵛⵉⵎⴰⵏ (ⵛⵉⵍⵉ)
ⵡⵉⵍⵟⵓⵏ ⵙⴰⵎⴱⵢⵓⵡ (ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ)
ⵊⵉⵔⵉ ⴼⴰⵔⴳⴰⵙ (ⴱⵓⵍⵉⴼⵢⴰ)
ⵎⴰⵡⵔⵓ ⴼⵉⴳⵍⵢⴰⵏⵓ (ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ)
ⵉⵏⵔⵉⴽⵉ ⴽⴰⵙⵉⵔⵉⵙ (ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ) ⵉⴷⵡⴰⵔⴷⵓ ⴽⴰⵔⴷⵓⵣⵓ (ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ)
ⵅⵡⴰⵏ ⵣⵓⵔⵉⵍⵍⴰ (ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ)
ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⴽⵓⵏⵀⴰ (ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ) ⵏⵉⴽⵓⵍⴰⵙ ⵜⴰⵔⴰⵏ (ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ)
ⵎⴰⵡⵔⵉⵙⵢⵓ ⵙⴱⵉⵏⵓⵣⴰ (ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ)
ⵏⵉⵙⵜⵓⵔ ⴱⵉⵜⴰⵏⴰ (ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ) ⵀⵉⵔⵏⴰⵏ ⵎⴰⵢⴷⴰⵏⴰ (ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ)
ⵅⵡⴰⵏ ⴱⴰⵡⵍⵓ ⴱⵉⵍⴰⵜⵉ (ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ)
ⵙⴰⵏⴷⵔⵓ ⴱⵉⵙⵙⵉ (ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ) ⵉⵎⵉⵔⵙⵓⵏ ⴷⵉ ⴽⴰⵔⴼⴰⵍⵍⵓ (ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ)
ⵎⴰⵔⵙⵉⵍⵍⵓ ⴼⴰⵏ ⴳⴰⵙ (ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ)
ⵡⵉⵍⵎⴰⵔ ⵔⵓⵍⴷⴰⵏ (ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ) ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴷⵔ ⴳⵓⵣⵎⴰⵏ (ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ)
ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⴰ ⴽⵔⵓⵣ (ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ)
ⵓⵇⵢⴰⵏⵓⵙⵢⴰ ⵎⴰⵜⵢⵓ ⴽⵓⵏⴳⵔ (ⵏⵢⵓ ⵣⵉⵍⴰⵏⴷ) ⵙⵉⵎⵓⵏ ⵍⵓⵡⵏⵜ (ⵏⵢⵓ ⵣⵉⵍⴰⵏⴷ)
ⵜⴼⵉⵜⴰ ⵎⴰⴽⴰⵙⵉⵏⵉ (ⵜⵓⵏⴳⴰ)
ⵏⵓⵔⴱⵉⵔⵜ ⵀⵓⵡⴰⵜⴰ (ⵜⴰⵀⵉⵜⵉ) ⴱⵉⵔⵏⴰⵔⴷ ⴱⵔⵉⵢⴰⵍ (ⵏⵢⵓ ⴽⴰⵍⵉⴷⵓⵏⵢⴰ)
ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ ⴱⵔⴰⵢⵅ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ) ⵎⴰⵔⴽ ⴱⵓⵔⵙⵅ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ)
ⵙⵜⵉⴼⴰⵏ ⵍⵓⴱ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ)
ⴱⴰⵙⵜⵢⴰⵏ ⴷⴰⵏⴽⵉⵔ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ)
ⴱⴰⵡⵉⵜ ⴳⵉⵍ (ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⵎⴰⵙⵙⵉⵎⵉⵍⵢⴰⵏⵓ ⵉⵔⵔⴰⵜⵉ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⵜⵢⴰⴳⵓ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵉⵣ (ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ)
ⴷⴰⵏⵉ ⵎⴰⴽⵉⵍⵍⵉ (ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⴷⴰⵏⵢⵉⵍ ⵓⵔⵙⴰⵜⵓ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⴰⵔⵜⵓⵔ ⵙⵡⴰⵔⵉⵣ ⴷⵢⴰⵣ (ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ)
ⴱⴰⵡⵍⵓ ⴼⴰⵍⵉⵔⵉ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ ⵣⵡⴰⵢⵔ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ)
ⴳⵓⵏⵢⵉⵜ ⵙⴰⴽⵉⵔ (ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ) ⴱⴰⴳⴰⵜⵉⵏ ⴷⵓⵔⴰⵏ (ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ)
ⵟⴰⵔⵉⵇ ⵓⵏⴳⵓⵏ (ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ)
ⵙⵉⵔⵊⵉ ⴽⴰⵔⴰⵙⵉⴼ (ⵔⵓⵙⵢⴰ) ⵓⵏⵟⵓⵏ ⴰⴼⵉⵔⵢⴰⵏⵓⴼ (ⵙⵓⵙⵢⴰ)
ⵜⵉⵅⵓⵏ ⴽⴰⵍⵓⵊⵉⵏ (ⵔⵓⵙⵢⴰ)
ⴱⵊⵓⵔⵏ ⴽⵡⵉⴱⵔⵙ (ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ) ⵙⴰⵏⴷⵔ ⴼⴰⵏ ⵔⵓⵢⴽⵍ (ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⵉⵔⵡⵉⵏ ⵣⵉⵏⵙⵜⵔⴰ (ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⵙⵉⵎⵓⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏⵢⴰⴽ (ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ) ⴱⴰⵡⵉⵜ ⵙⵓⴽⵉⵍⵏⵓⴽⵉ (ⴱⵓⵍⴰⵏⴼⴰ)
ⵟⵓⵎⴰⵙ ⵍⵉⵙⵜⴽⵉⵡⵉⴽⵙ (ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⵓⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⵎⴰⵜⵢⵓ ⵍⴰⵀⵓⵣ (ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ) ⴱⴰⵡ ⵙⵉⴱⵔⵢⴰⵏ ⴷⵉⴼⵉⵣ (ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ)
ⵔⵓⴱⵉⵔⵟⵓ ⴷⵢⴰⵣ ⴱⵉⵔⵉⵣ (ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ)
ⵎⵉⵍⵓⵔⴰⴷ ⵎⴰⵣⵉⵜⵛ (ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ) ⵎⵉⵍⵓⴼⴰⵏ ⵔⵉⵣⵉⵜⵛ (ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ)
ⴷⴰⵍⵉⴱⵓⵔ ⴷⴰⵔⴷⵉⴼⵉⵜⵛ (ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ)
ⵊⵢⴰⵏⵍⵓⴽⴰ ⵔⵓⵜⵛⵉ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ) ⵉⵍⵉⵏⵉⵜⵓ ⴷⵉ ⵍⵉⴱⵉⵔⴰⵜⵓⵔ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⵏⴰⵡⵔⵓ ⵟⵓⵍⵓⵏⵉⵍⵉ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⴷⴰⵎⵉⵔ ⵙⴽⵓⵎⵉⵏⴰ (ⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰ) ⵢⵓⵔⵉ ⴱⵔⴰⴱⵔⵓⵜⵏⵉⴽ (ⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰ)
ⵔⵓⴱⵉⵔⵜ ⴼⵓⴽⴰⵏ (ⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰ)
ⴽⵍⵉⵎⵓⵏ ⵜⵓⵔⴱⵉⵏ (ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ) ⵙⵉⵔⵉⵍ ⴳⵔⵉⵏⴳⵓⵔ (ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ)
ⵏⵉⴽⵓⵍⴰⵙ ⴷⴰⵏⵓⵙ (ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ)

ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⵢⴰⵎⵓⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

AFC CAF CONCACAF CONMEBOL
 ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ
 ⵉⵔⴰⵏ
 ⵏⵉⴱⵓⵏ
 ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ
 ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
 ⵎⵉⵚⵔⴰ
 ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
 ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ
 ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ
 ⵜⵓⵏⵙ
 ⴽⵓⵙⵟⴰ ⵔⵉⴽⴰ
 ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ
 ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ
 ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ
 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ
 ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
 ⴱⵉⵔⵓ
 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ
UEFA
 ⴱⵍⵊⵉⴽ  ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ  ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ  ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ  ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
 ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ  ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ  ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ  ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ  ⵔⵓⵙⵢⴰ
 ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ  ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ  ⵙⵡⵉⴷ  ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ A[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1  ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵓ 9 3 3 0 0 5 0 +5
2  ⵔⵓⵙⵢⴰ 6 3 2 0 1 8 4 +4
3  ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ 3 3 1 0 2 2 7 -5
4  ⵎⵉⵚⵔⴰ 0 3 0 0 3 2 6 -4
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 1 (ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵔⵥⵎ) ⵔⵓⵙⵢⴰ 5 - 0 ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴳⴰⵣⵉⵏⵙⴽⵉ 12'
ⵜⵛⵉⵔⵛⵉⴼ 43' 90+1'
ⴷⵣⵉⵢⵓⴱⴰ 71'
ⴳⵓⵍⵓⴼⵉⵏ 90+4'
(2 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵏⵉⵙⵜⵓⵔ ⴱⵉⵜⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 2 ⵎⵉⵚⵔⴰ 0 - 1 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) 89' ⴳⵓⵎⵉⵣ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 27 015
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴱⵊⵓⵔⵏ ⴽⵉⴱⵓⵔⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 17 ⵔⵓⵙⵢⴰ 3 - 1 ⵎⵉⵚⵔⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴼⴰⵜⵃⵉ 47'
ⵜⵛⵉⵔⵉⵛⵉⴳ 59'
ⴷⵣⵉⵢⵓⴱⴰ 62'
(0 - 0) 73' ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64 468
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵉⵏⵔⵉⴽⵉ ⴽⴰⵙⵉⵔⵉⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 18 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ 1 - 0 ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵔⵓⵙⵟⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
20 ⵢⵓⵏⵢⵓ2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵡⴰⵔⵉⵣ 23' (1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42 678
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴽⵍⵉⵎⵓⵏ ⵜⵓⵔⴱⵉⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 33 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ 3 - 0 ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵡⴰⵔⵉⵣ 10'
ⵜⵛⵉⵔⵛⵉⴼ 23
ⴽⴰⴼⴰⵏⵉ 90'
(2 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 970
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵎⴰⵍⵓⵏⴳ ⴷⵉⴷⵉⵢⵓ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 34 ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ 2 - 1 ⵎⵉⵚⵔⴰ ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰ
25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴰⵍⴼⴰⵔⴰⵊ 45+6'
ⴰⵍⴷⴰⵡⵙⴰⵔⵉ 90+5'
(1 - 1) 22' ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 36 823
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵡⵉⵍⵎⴰⵔ ⵔⵓⵍⴷⴰⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ B[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1 ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ 5 3 1 2 0 6 5 +1
2 ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ 5 3 1 2 0 5 4 +1
3 ⵉⵔⴰⵏ 4 3 1 1 1 2 2 0
4 ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ 1 3 0 1 2 2 4 -2
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 3 ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ 0 - 1 ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 90+5' (ⵎⴳ) ⴱⵓⵀⴷⴷⵓⵣ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 62 548
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : ⴽⵓⵏⵉⵜ ⵛⴰⴽⵉⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 4 ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ 3 - 3 ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 heure locale
ⵔⵓⵏⴰⵍⴷⵓ Goal 4' (pen) Goal 44' Goal 88' (2 - 1) Goal 24' Goal 55' ⴽⵓⵙⵟⴰ
Goal 58' ⵏⴰⵜⵛⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 866
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ : ⵊⵢⴰⵏⵍⵓⴽⴰ ⵔⵓⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 19 ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ 1 - 0 ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵔⵓⵏⴰⵍⴷⵓ Goal 4' (1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵎⴰⵔⴽ ⴳⵉⴳⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 20 ⵉⵔⴰⵏ 0 - 1 ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 54' ⴽⵓⵙⵟⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42 718
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴰⵏⴷⵔⵉ ⴽⵓⵏⵀⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵎⴰⵍⴰ 35 ⵉⵔⴰⵏ 1 - 1 ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵉ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴰⵏⵚⴰⵔⵉⴼⴰⵔⴷ Goal 90+3' (pen) (0 - 1) Goal 45' ⴽⵡⴰⵔⵉⵣⵎⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 685
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵉⵏⵔⵉⴽⵉ ⴽⴰⵙⵉⵔⵉⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 36 ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ 2 - 2 ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ
25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
20h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵉⵙⴽⵓ Goal 19'
ⴰⵙⴱⴱⴰⵙ Goal 90+1'
(1 - 1) Goal 14' ⴱⵓⵟⴰⵢⵢⵉⴱ
Goal 81' ⵏⵏⵚⵉⵔⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 33 973
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵔⴰⴼⵛⴰⵏ ⵉⵔⵎⴰⵜⵓⴼ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ C[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1  ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 7 3 2 1 0 3 1 +2
2  ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ 5 3 1 2 0 2 1 +1
3  ⴱⵉⵔⵓ 3 3 1 0 2 2 2 0
4  ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ 1 3 0 1 2 2 5 -3
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 5 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 2 - 1  ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
13h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴳⵔⵉⵣⵎⴰⵏ Goal 58' (pen)
ⴱⵀⵉⵛ Goal 81' (ⵎⴳⵍ)
(0 - 0) Goal 62' (pen) ⵊⵉⴷⵉⵏⴰⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 279
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⴽⵓⵏⵀⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍ 6 ⴱⵉⵔⵓ 0 - 1  ⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵉ, ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ
16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
19h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 59' ⴱⵓⵍⵙⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40 502
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴱⴰⴽⴰⵔⵉ ⴳⴰⵙⴰⵎⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 21 ⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽ   1 - 1  ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
16h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵉⵔⵉⴽⵙⵏ Goal 7' (1 - 1) Goal 38' (pen) ⵊⵉⴷⵉⵏⴰⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40 727
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴰⵏⵟⵓⵏⵉ ⵎⴰⵜⵢⵓ ⵍⴰⵀⵓⵣ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 22 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ   1 - 0  ⴱⵉⵔⵓ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⴱⴰⴱⴱⵉ Goal 34' (1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 32 789
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 37 ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ 0 - 0  ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵙⴰⵏⴷⵔⵓ ⵔⵉⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 38 ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⵓ 0 - 2 ⴱⵉⵔⵓ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 1) Goal 18' ⴽⴰⵔⵉⵍⵍⵓ
Goal 50' ⴳⵉⵔⵉⵔⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 073
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵙⵉⵔⵊⵉ ⴽⴰⵔⴰⵙⵉⴼ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ D[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1  ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ 9 3 3 0 0 7 1 +6
2  ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ 4 3 1 1 1 3 5 -2
3  ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ 3 3 1 0 2 3 4 -1
4  ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ 1 3 0 1 2 2 5 -3
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 7 ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ   1 - 1  ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ ⵓⵜⴽⵔⵉⵢⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
16h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴰⴳⵡⵉⵔⵓ Goal 19' (1 - 1) Goal 23' ⴼⵉⵏⴱⵓⴳⴰⵚⵓⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 109
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵙⵉⵎⵓⵏ ⵎⴰⵔⵙⵉⵏⵢⴰⴽ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 8 ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ   2 - 0  ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏ ⴳⵔⴰⴷ
16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵉⵜⵓⴱⵓ Goal 32' (ⵎⴳ)
ⵎⵓⴷⵔⵉⵜⵛ Goal 72' (pen)
(1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 31 136
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵙⴰⵏⴷⵔⵓ ⵔⵉⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 23 ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ   0 - 3   ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 53' ⵔⵉⴱⵉⵜⵛ
Goal 80' ⵎⵓⴷⵔⵉⵜⵛ
Goal 90+1' ⵔⴰⴽⵉⵜⵉⵜⵛ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 319
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵔⴰⴼⵛⴰⵏ ⵉⵔⵎⴰⵜⵓⴼ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 24 ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ   2 - 0  ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ
22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵓⵙⴰ Goal 49'
ⵎⵓⵙⴰ Goal 75'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40 904
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵎⴰⵜⵢⵓ ⴽⵓⵏⴳⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 39 ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ   1 - 2  ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵓⵣⵉⵙ Goal 51' (pen) (0 - 1) Goal 14' ⵎⵉⵙⵙⵉ
Goal 86' ⵔⵓⵅⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64 468
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴽⵓⵏⵢⵉⵜ ⵛⴰⴽⵉⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 40 ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ   1 - 2  ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵉⴳⵓⵔⴷⵚⵓⵏ Goal 76' (pen) (0 - 0) Goal 53' ⴱⴰⴷⵉⵍⵊ
Goal 90' ⴱⵉⵔⵉⵣⵉⵜⵛ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 472
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⵎⴰⵜⵢⵓ ⵍⴰⵀⵓⵣ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ E[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1  ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ 7 3 2 1 0 5 1 +4
2  ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ 5 3 1 2 0 5 4 +1
3  ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ 3 3 1 0 2 2 4 -2
4  ⴽⵓⵙⵜⴰⵔⵉⴽⴰ 1 3 0 1 2 2 5 -3
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 9 ⴽⵓⵙⵜⴰⵔⵉⴽⴰ   0 - 1  ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
16h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 56' ⴽⵓⵍⴰⵔⵓⴼ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 432
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵎⴰⵍⵓⵏⴳ ⴷⵉⴷⵢⵓ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 10 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ   1 - 1  ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵓⵜⵉⵏⵢⵓ Goal 20' (1 - 0) Goal 50' ⵣⵓⴱⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 109
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵙⵉⵣⴰⵔ ⴰⵔⵜⵓⵔⵓ ⵔⴰⵎⵓⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍ 25 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ   2 - 0  ⴽⵓⵙⵜⴰⵔⵉⴽⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵓⵜⵉⵏⵀⵓ Goal 90+1'
ⵏⴰⵢⵎⴰⵔ Goal 90+7'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64 468
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴱⵢⵓⵔⵏ ⴽⵉⴱⵔⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 26 ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ   1 - 2  ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ
22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
20h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵉⵜⵔⵓⴼⵉⵜⵛ Goal 5' (1 - 0) Goal 52' ⵜⵛⴰⴽⴰ
Goal 90' ⵛⴰⴽⵉⵔⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 33 167
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ ⴱⵔⴰⵢⵅ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 41 ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ   0 - 2  ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 1) Goal 36' ⴱⴰⵡⵍⵉⵏⵓ
Goal 68' ⵙⵉⵍⴼⴰ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 190
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵄⴰⵍⵉ ⵔⵉⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 42 ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ   2 - 2  ⴽⵓⵙⵜⴰⵔⵉⴽⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴷⵣⵉⵎⴰⵢⵍⵉ Goal 31'
ⴷⵔⵎⵉⵜⵛ Goal 88'
(1 - 0) Goal 56' ⵡⴰⵜⵚⵓⵏ
Goal 90+3' (ⵎⴳ) ⵙⵓⵎⵔ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 319
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴽⵍⵉⵎⵓⵏ ⵜⵓⵔⴱⵉⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ F[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1  ⵙⵡⵉⴷ 6 3 2 0 1 5 2 +3
2  ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ 6 3 2 0 1 3 4 -1
3  ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ 3 3 1 0 2 3 3 0
4  ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ 3 3 1 0 2 2 4 -2
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 11 ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ   0 - 1  ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 1) Goal 35' ⵍⵓⵣⴰⵏⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵄⴰⵍⵉ ⵔⵉⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵔ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 12 ⵙⵡⵉⴷ   1 - 0  ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴳⵔⴰⵏⴽⴼⵉⵙⵜ Goal 65' (pen) (0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42 300
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵊⵓⵢⵍ ⴰⴳⵉⵍⴰⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 27 ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ   1 - 2  ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵓⵏ Goal 90+3' (0 - 1) Goal 26' (sp) ⴼⵉⵍⴰ
Goal 66' ⵀⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 472
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵎⵉⵍⵓⵔⴰⴷ ⵎⴰⵣⵉⵜⵛ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 28 ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ   2 - 1  ⵙⵡⵉⴷ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵔⵓⵢⵙ Goal 48'
ⴽⵔⵓⵙ Goal 90+5'
(0 - 1) Goal 32' ⵟⵓⵢⴼⵓⵏⴻⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 287
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵙⵉⵎⵓⵏ ⵎⴰⵔⵙⵉⵏⵢⴰⴽ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 43 ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ   2 - 0  ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵉⵎ ⵢⵓⵏⴳ ⴳⵓⵏ Goal 90'
ⵙⵓⵏ Goal 90+6'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 835
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵎⴰⵔⴽ ⴳⵉⴳⵔ
[1]

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 44 ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ   0 - 3  ⵙⵡⵉⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
19h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 50' ⵓⴳⵓⵙⵜⵉⵏⵚⵓⵏ
Goal 62' (pen) ⴳⵔⴰⵏⴽⴼⵉⵙⵜ
Goal 74' (ⵎⴳ) ⴰⵍⴼⴰⵔⵉⵣ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 33 061
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵏⵉⵙⵜⵓⵔ ⴱⵉⵜⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ G[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1  ⴱⵍⵊⵉⴽ 9 3 3 0 0 9 2 +7
2  ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ 6 3 2 0 1 8 3 +5
3  ⵜⵓⵏⵙ 3 3 1 0 2 5 8 -3
4  ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ 0 3 0 0 3 2 11 -9
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 13 ⴱⴽⵊⵉⴽ   3 - 0  ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵉⵔⵜⵉⵏⵣ Goal 47'
ⵍⵓⴽⴰⴽⵓ Goal 69'
ⵍⵓⴽⴰⴽⵓ Goal 75'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 257
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵊⴰⵏⵉ ⵙⵉⵎⴽⴰⵣⵡⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 14 ⵜⵓⵏⵙ   1 - 2  ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴷ
18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⴰⵙⵉ Goal 35' (pen) (1 - 1) Goal 11' ⴽⵉⵏ
Goal 90+1' ⴽⵉⵏ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 064
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵡⵉⵍⵎⴰⵔ ⵔⵓⵍⴷⴰⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 29 ⴱⵍⵊⵉⴽ   5 - 2  ⵜⵓⵏⵙ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵀⴰⵣⴰⵔⴷ Goal 6' (pen)
ⵍⵓⴽⴰⴽⵓ Goal 16'
ⵍⵓⴽⴰⴽⵓ Goal 45+3'
ⵀⴰⵣⴰⵔⴷ Goal 51'
ⴱⴰⵜⵛⵡⴰⵢⵉ Goal 90'
(3 - 1) ⴰⵍⴱⵓⴹ:But ⴱⵔⵓⵏⵏ
Goal 90+3' ⵅⴰⵣⵔⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 190
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵊⵉⵔ ⵎⴰⵔⵓⴼⵓ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 30 ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ   6 - 1  ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵜⵓⵏⵙ Goal 8'
Kane Goal 22' (sp)
ⵍⵉⵏⴳⴰⵔⴷ Goal 36'
ⵙⵜⵓⵏⵙ Goal 40'
ⴽⵉⵏ Goal 45+1' (sp)
ⴽⵉⵏ Goal 62'
(5 - 0) Goal 78' ⴱⴰⵍⵓⵢ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 319
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵊⵉⵀⴰⴷ ⴳⵔⵉⵛⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 45 ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ   0 - 1  ⴱⵍⵊⵉⴽ ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
20h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 51' ⵢⴰⵏⵓⵣⴰⵢ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 33 973
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴷⴰⵎⵉⵔ ⵙⴽⵓⵎⵉⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 46 ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ   1 - 2  ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵢⴰ, ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵔⵢⴰⵃ Goal 33' (ⵎⴳ) (1 - 0) Goal 51' ⴱⵏ ⵢⵓⵙⴼ
Goal 66' ⵅⴰⵣⵔⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 37 168
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵏⴰⵡⴰⴼ ⵛⵓⴽⵔⴰⵍⵍⴰⵀ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ H[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1  ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ 6 3 2 0 1 5 2 +3
2  ⵏⵉⴱⵓⵏⵖⴹⴼ 4 3 1 1 1 4 4 0
3  ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍⵖⴹⴼ 4 3 1 1 1 4 4 0
4  ⴱⵓⵍⵓⵏⵏⵢⴰ 3 3 1 0 2 2 5 -3

ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ : ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⴳⵔ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵏⴳⴰⵍ, ⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰ ⵖⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ. ⵏⵉⴱⵓⵏ 4 ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ 6.

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 15 ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ   1 - 2  ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵢⴰ, ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ
19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵉⵏⵜⵉⵔⵓ Goal 39' (1 - 1) Goal 6' (pen) ⴽⴰⴳⴰⵡⴰ
Goal 73' ⵓⵙⴰⴽⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40 842
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴷⴰⵎⵉⵔ ⵙⴽⵓⵎⵉⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 16 ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ   1 - 2  ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵔⵉⵛⵓⵡⵢⴰⴽ Goal 86' (0 - 1) Goal 37' (ⵎⴳ) ⵙⵢⵓⵏⵉⴽ
Goal 60' ⵏⵢⴰⵏⴳ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 190
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵏⴰⵡⴰⴼ ⵛⵓⴽⵔⴰⵍⵍⴰⵀ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 31 ⵏⵉⴱⵓⵏ   2 - 2  ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
20h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵉⵏⵡⵉ Goal 34'
ⵀⵓⵏⴷⴰ Goal 78'
(1 - 1) Goal 11' ⵎⴰⵏⵉ
Goal 71' ⵡⴰⴳⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 32 572
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵊⵢⴰⵏⵍⵓⴽⴰ ⵔⵓⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 32 ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ   0 - 3  ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 1) Goal 40' ⵎⵉⵏⴰ
Goal 70' ⴼⴰⵍⴽⴰⵡ
Goal 75' ⴽⵡⴰⴷⵔⴰⴷⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42 873
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵙⵉⵣⴰⵔ ⴰⵔⵜⵓⵔⵓ ⵔⴰⵎⵓⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 47 ⵏⵓⴱⵓⵏ   0 - 1  ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 59' ⴱⵉⴷⵏⴰⵔⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42 189
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵊⴰⵏⵉ ⵙⵉⴽⴰⵣⵡⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 48 ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ   0 - 1  ⴽⵓⵍⵉⵎⴱⵢⴰ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) Goal 74' ⵎⵉⵏⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 970
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵎⵉⵍⵓⵔⴰⴷ ⵎⴰⵣⵉⵜⵛ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵓⵙⵔⵉⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵣⵔⵢⵏⴷ 16 ⵏ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⵙⴳ 32 ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵖⵔ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵓⵙⵔⵉⴷ.

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ
A ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⵔⵓⵙⵢⴰ
B ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ
C ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ
D ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ
E ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ
F ⵙⵡⵉⴷ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ
G ⴱⵍⵊⵉⴽ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ
H ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⵏⵉⴱⵓⵏ

ⵜⴰⴳⴹⵡⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵖⵔ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ.

  ⴰⴼⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ
  ⴰⴼⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ
  ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ
  ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ
                             
  30 ⵢⵓⵏⵢⵓ à ⵙⵓⵜⵛⵉ     6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ     10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ     15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵎⵓⵙⴽⵓ
 
   ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ 2
 
   ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ 1  
   ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ 0
  30 ⵢⵓⵏⵢⵓ - ⴽⴰⵥⴰⵏ
     ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 2  
   ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 4
  6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⴽⴰⵥⴰⵏ
   ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ 3  
   ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 1
  2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
     ⴱⵍⵊⵉⴽ 0  
   ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ 2
  11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵎⵓⵙⴽⵓ
   ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ 0  
   ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ 1
  2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵔⵓⵙⵟⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
     ⴱⵍⵊⵉⴽ 2  
   ⴱⵍⵊⵉⴽ 3
  7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⵓⵜⵛⵉ
   ⵏⵉⴱⵓⵏ 2  
   ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 4
  1er ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵎⵓⵙⴽⵓ
     ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ 2
   ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ 1 (3)
   
   ⵔⵓⵙⵢⴰ (ⵜⵢⵜ) 1 (4)  
   ⵔⵓⵙⵢⴰ 2 (3)
  1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
     ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ (ⵜⵢⵜ) 2 (4)  
   ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ (ⵜⵢⵜ) 1 (3)
  7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
   ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ 1 (2)  
   ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ (ap) 2
  3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
     ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ 1  
   ⵙⵡⵉⴷ 1
   
   ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ 0   ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⵖⴼ ⵜⵙⴽⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ 3
   ⵙⵡⵉⴷ 0
  3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵎⵓⵙⴽⵓ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
     ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ 2  
   ⴽⵓⵍⵓⵎⵢⴰ 1 (3)  ⴱⵍⵊⵉⴽ 2
   
   ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ (ⵜⵢⵜ) 1 (4)    ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ 0
 

ⴰⴼⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 50 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ   4 - 3  ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17:00 UTC+03:00
ⴳⵔⵉⵣⵎⴰⵏ Goal 13' (pen)
ⴱⴰⴼⴰⵔⴷ Goal 57'
ⵎⴱⴰⴱⵉ Goal 64'
ⵎⴱⴰⴱⵉ Goal 68'
(1 - 1) Goal 41' ⴷⵉⵎⴰⵔⵢⵢⴰ
Goal 48' ⵎⵉⵔⴽⴰⴷⵓ
Goal 90+3' ⴰⴳⵡⵉⵔⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42 873
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵄⴰⵍⵉ ⵔⵉⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 49 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ   2 - 1  ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21:00 UTC+03:00
ⴽⴰⴼⴰⵏⵉ Goal 7'
ⴽⴰⴼⴰⵏⵉ Goal 62'
(1 - 0) Goal 55' ⴱⵉⴱⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 287
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴰⵔⵜⵓⵔⵓ ⵙⵉⵣⴰⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 51 ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ   1 - 1
a.p.
 ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
17:00 UTC+03:00
ⵉⴳⵏⴰⵛⵉⴼⵉⵜⵛ Goal 12' (ⵎⴳ) (1 - 1, 1 - 1, 1 - 1) Goal 41' (pen) ⴷⵣⵉⵢⵓⴱⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴱⵢⵓⵔⵏ ⴽⵉⴱⵔⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ
ⵉⵏⵢⵉⵙⵟⴰ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⴱⵉⴽⵉ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⴽⵓⴽⵉ ⵜⵣⴳⵍ
ⵔⴰⵎⵓⵙ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⴰⵙⴱⴰⵙ ⵜⵣⴳⵍ
Tirs au but
3 - 4
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵙⵓⵎⵓⵍⵓⴼ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵉⴳⵏⴰⵛⵉⴼⵉⵜⵛ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴳⵓⵍⵓⴼⵉⵏ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵛⵉⵔⵉⵛⵉⴼ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 52 ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ   1 - 1
a.p.
 ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵎⴰⵏⵥⵓⴽⵉⵜⵛ Goal 4' (1 - 1, 1 - 1, 1 - 1) Goal 1' ⵢⵓⵔⴳⵏⵙⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40 851
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵏⵉⵙⵟⵓⵔ ⴱⵉⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ
ⴱⴰⴷⵍⵊ ⵜⵣⴳⵍ
ⴽⵔⴰⵎⴰⵔⵉⵜⵛ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⵎⵓⴷⵔⵉⵜⵛ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⴱⵉⴼⴰⵔⵉⵜⵛ ⵜⵣⴳⵍ
ⵔⴰⴽⵉⵜⵉⵜⵛ ⴰⵎⵓⵔⵙ
Tirs au but
3 - 2
ⵜⵣⴳⵍ ⵉⵔⵉⴽⵙⵏ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴽⵉⵔ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴽⵔⵓⵏⴷⵉⵀⵍⵉ
ⵜⵣⴳⵍ ⵙⴽⵓⵏ
ⵜⵣⴳⵍ ⵢⵓⵔⴳⵏⵙⵏ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 53 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ   2 - 0  ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴽⵓⵙⵎⵓⵙ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
18:00 UTC+04:00
ⵏⴰⵢⵎⴰⵔ Goal 51'
ⴼⵉⵔⵎⵉⵏⵓ Goal 88'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 970
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵊⵢⴰⵏⵍⵓⴽⴰ ⵔⵓⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 54 ⴱⵍⵊⵉⴽ   3 - 2  ⵏⵉⴱⵓⵏ ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⴼⵉⵔⵜⵓⵏⴳⵏ Goal 69'
ⴼⵍⴰⵢⵏⵉ Goal 74'
ⵛⴰⴷⵍⵓ Goal 90+4'
(0 - 0) Goal 48' ⵀⴰⵔⴰⴳⵓⵛⵉ
Goal 52' ⵉⵏⵡⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 466
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵎⴰⵍⵓⵏⴳ ⴷⵉⴷⵢⵓ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 55 ⵙⵡⵉⴷ   1 - 0  ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
17:00 UTC+03:00
ⴼⵓⵔⵙⴱⵉⵔⴳ Goal 66' (0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64 042
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴷⴰⵎⵉⵔ ⵙⴽⵓⵎⵉⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 56 ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ   1 - 1
a.p.
 ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵎⵉⵏⴰ Goal 90+3' (0 - 0, 1 - 1, 1 - 1) Goal 57' (pen) ⴽⵉⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 190
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵎⴰⵔⴽ ⴳⵉⴳⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ
ⴼⴰⵍⴽⴰⵡ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⴽⵡⴰⴷⵔⴰⴷⵓ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⵎⵎⵓⵔⵢⵍ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⵓⵔⵉⴱ ⵜⵣⴳⵍ
ⴱⴰⴽⴽⴰ ⵜⵣⴳⵍ
Tirs au but
3 - 4
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴽⵉⵏ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵔⴰⵛⴼⵓⵔⴷ
ⵜⵣⴳⵍ ⵀⵉⵏⴷⵉⵔⵙⵓⵏ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵜⵔⵉⴱⵉⵔ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴷⴰⵢⵔ

ⴰⴼⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 57 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ   0 - 2  ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
17:00 UTC+03:00
(0 - 1) Goal 40' ⴼⴰⵔⴰⵏ
Goal 61' ⴳⵔⵉⵣⵎⴰⵏ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 319
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴱⵉⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 58 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ   1 - 2  ⴱⵍⵊⵉⴽ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵓⴳⵓⵙⵜⵓ Goal 76' (0 - 2) Goal 13' (ⵎⴳ) ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵓ
Goal 31' ⴷⵓ ⴱⵔⵓⵢⵏ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42 873
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵎⵉⵍⵓⵔⴰⴷ ⵎⴰⵣⵉⵜⵛ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 60 ⵙⵡⵉⴷ   0 - 2  ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
18:00 UTC+04:00
(0 - 1) Goal 30' ⵎⴰⴳⵉⵔ
Goal 59' ⴰⵍⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 39 991
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴱⵢⵓⵔⵏ ⴽⵉⴱⵔⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⴰⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 59 ⵔⵓⵙⵢⴰ   2 - 2
a.p.
 ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵛⵉⵔⵉⵛⵉⴼ Goal 31'
ⵎⴰⵔⵢⵓ ⴼⵉⴳⵉⵔⴰ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵙ Goal 115'
(1 - 1, 1 - 1, 1 - 2) Goal 39' ⴽⴰⵔⴰⵎⴰⵔⵉⵜⵛ
Goal 101' ⴼⵉⴷⴰ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 287
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵙⴰⵏⴷⵔⵓ ⵔⵓⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ
ⵙⵎⵓⵍⵓⴼ ⵜⵣⴳⵍ
ⴷⵣⴰⴳⵓⵢⵉⴼ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ ⵜⵣⴳⵍ
ⵉⴳⵏⴰⵙⵉⴼⵉⵜⵛ ⴰⵎⵓⵔⵙ
ⴽⵓⵣⵢⴰⵢⵉⴼ ⴰⵎⵓⵔⵙ
Tirs au but
3 - 4
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴱⵔⵓⵣⵓⴼⵉⵜⵛ
ⵜⵣⴳⵍ ⴽⵓⴼⴰⵙⵉⵜⵛ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵎⵓⴷⵔⵉⵜⵛ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴼⵉⴷⴰ
ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵔⴰⴽⵉⵜⵉⵜⵛ

ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 61 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ   1 - 0  ⴱⵍⵊⵉⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵓⵎⵜⵉⵜⵉ Goal 51' (0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64 286
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⴽⵓⵏⵀⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 62 ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ   2 - 1
a.p.
 ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⴱⵉⵔⵉⵙⵉⵜⵛ Goal 68'
ⵎⴰⵏⵣⵓⴽⵉⵜⵛ Goal 109'
(0 - 1, 1 - 1, 1 - 1) Goal 5' ⵜⵔⵉⴱⵢⵉⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⴽⵓⵏⵉⵜ ⵛⴰⴽⵉⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 3[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 63 ⴱⵍⵊⵉⴽ   2 - 0  ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
17:00 UTC+03:00
ⵎⵓⵏⵢⵉ Goal 4'
ⵀⴰⵣⴰⵔⴷ Goal 82'
(1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64 406
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵄⴰⵍⵉ ⵔⵉⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 64 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ   4 - 2  ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
18:00 UTC+03:00
ⵎⴰⵏⵣⵓⴽⵉⵜⵛ Goal 18' (ⵎⴳ)
ⴳⵔⵉⵣⵎⴰⵏ Goal 38' (pén)
ⴱⵓⴳⴱⴰ Goal 59'
ⵎⴱⴰⴱⵉ Goal 65'
(2 - 1) Goal 28' ⴱⵉⵔⵉⵙⵉⵜⵛ
Goal 69' ⵎⴰⵏⵣⵓⴽⵉⵜⵛ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :  ⵏⵉⵙⵟⵓⵔ ⴱⵉⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵡⴷⵔⵉⵎⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵡⴷⵔⵉⵎⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏⵜ ⵙⴳ ⴽⵟⵓⴱⵔ 2017.[14]

ⵜⴰⵙⴽⴼⵍⵜ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴰⵡⵎⵔⵉⴽ
ⵉ ⵜⵙⴹⵎⴰ ⴰⵖⵔⵓⴷ
ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ 38 38
ⵜⵉⵙⵙ 2 28 28
ⵜⵉⵙⵙ 3 24 24
ⵜⵉⵙⵙ 4 22 22
ⵜⵉⵙⵙ 5 ⴰⵔ 8 16 64
ⵜⵉⵙⵙ 9 ⴰⵔ 16 12 96
ⵜⵉⵙⵙ 17 ⴰⵔ 32 8 128
ⴰⵖⵔⵓⴷ 400

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "Golden consolation for magical Modric". FIFA. 15 July 2018. Retrieved 16 July 2018.
 2. 2.0 2.1 Ethics: Executive Committee unanimously supports recommendation to publish report on 2018/2022 FIFA World Cup™ bidding process https://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/news/newsid=2494723/index.html FIFA 19 December 2014. archive https://web.archive.org/web/20150329105006/http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/news/newsid=2494723/index.html 29 March 2015
 3. Your Ultimate Guide to Watching the 2018 World Cup.
 4. Vyatchanin, Nikita (14 June 2018). В России стартовал чемпионат мира по футболу (ru).
 5. Непредвиденные расходы: как менялась смета ЧМ-2018 (ru). rbc.ru (8 June 2018).
 6. Russia united for 2018 FIFA World Cup Host Cities announcement. FIFA (29 September 2012). Retrieved on 13 November 2013.
 7. (en) "2018 FIFA World Cup Russia™ - Matches - France - Croatia - FIFA.com". ⴼⵉⴼⴰ. ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018.
 8. (pdf) « 2018 FIFA World Cup Bid Evaluation Report: Russia », site de la FIFA.
 9. Le Comité Exécutif se rⴰéunit pour la dernière fois de l’année à Tokyo (14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2012). Retrieved on 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2012..
 10. FIFA World Cup Russia 2018: List of match officials (PDF). Fédération Internationale de Football Association (29 March 2018).
 11. "36 referees and 63 assistant referees appointed as Russia 2018 Match Officials". Fédération Internationale de Football Association. 29 March 2018. https://www.fifa.com/worldcup/news/36-referees-and-63-assistant-referees-appointed-as-russia-2018-match-officials. 
 12. FIFA World Cup Russia 2018: Updated list of match officials (PDF). Fédération Internationale de Football Association (June 2018).
 13. Referees of the 2018 FIFA World Cup: Statistical Kit (PDF). Fédération Internationale de Football Association (5 June 2018).
 14. FIFA World Cup Prize Money (PDF). FIFA (27 October 2017). Archived from the original on 29 October 2017. Retrieved on 28 October 2017.

ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵢⴰⴹⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]