Jump to content

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵍⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: International Association Football Federation), ⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ (ⴼⵉⴼⴰ "FIFA"), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⴷ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵜⵜ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵙⵡⵉⵙⵔⵉ ⵊⵢⴰⵏⵉ ⵉⵏⴼⴰⵏⵜⵉⵏⵓ ⵣⴳ 26 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2016. ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⵖ 21 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1904 ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵏⵏⵉⴳ 211 ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]