Jump to content

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ 1930

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵉⴼⴰ 1930
World Cup FIFA 2022
Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵉⴼⴰ 1930
ⵉⵛⵎⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴼⵉⴼⴰ
ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 1
ⴰⴷⵖⴰⵔ   ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵙⴳ 13 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓⵣ 1930
ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ 13 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ 3 (ⴳ ⵢⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ)
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ
ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ  ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 2  ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 3  ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 4  ⵢⵓⵖⵓⵣⵍⴰⴱⵢⴰ
ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ
ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ 18
ⵜⵉⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ 70 (3,8ⵄ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ)
ⴰⴳⴷⵓⴷ 590,549(32,808 ⵉ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ)
ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ  ⴳⵍⵉⵔⵎⵓ ⵙⵜⴰⴱⵉⵍ (8 ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ)
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ  ⵅⵓⵙⵙⵉ ⵏⴰⵙⴰⵣⵉ
Italy 1934→

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓ ⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ 1930 ⵜⴳⴰ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ. ⵉⵜⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⴳ ⵜⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 13 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓⵣ 1930. ⴼⵉⴼⴰ, ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⴽⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵏ ⴳ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⵟⴰⵕ ⵜ ⵙⵜⵉ ⵓⴳⵡⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵙⵏⵏⵓⴱⴳ, ⴰⵢⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵓⵙⵎⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ 100 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⵇⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⵜⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⴰⵢⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⴷⴳ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉ ⵜⵉⵓⵍⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ 1928. .ⵜⵉⵎⵏⵢⵓⴳⴳⴰⵔⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⵙⵓⵔⴰⵔⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴳⴰⵡ ,ⵎⵓⵏⵜⵉⴼⵉⴷⵢⵓ, ⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵙⵜⴰⴷⵢⵓ ⵙⵓⵏⵜⵉⵏⴰⵔⵢⵓ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⴰⴷ .

ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ( ⵙⴰ ⵙⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ, ⴽⴽⵓⵥ ⵙⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ,ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵙⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ) ⴽⵛⵎⵏⵜ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⴱⵔⵣⴰ. ⵖⴰⵙ ⵜⵓⵎⵎⵉⵥⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⴰⵢⴷ ⵢⴰⵎⵓⵏ, ⴰⵢⴰⴷ ⵢⵊⴰⵜⵉⴷ ⵓⵛⵇⵇⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵖⵓⵔ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⴰⵏ . ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵓⴱⴹⴰⵏⵜ ⵖⵔ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵖⵔ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ-ⵓⴳⵉⵔⴰⵏ. ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵜⵢⵉⴳⵏ ⴳ ⵉⵊ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵔⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⵙ 4--1 ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵜⵔⵏⴰ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵙ 3--0. ⵍⵓⵙⵢⴰⵏ ⵍⵓⵕⵓⵏ ⵙⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵉⵣⵎⴻⵎ ⴰⵃⵏⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ , ⴷ ⵓⵃⴹⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵊⵉⵎⵉ ⴷⵓⴳⵍⴰⵚ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴰⵣⵎⴻⵎ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵉⵣⴷⵉⴳⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ.

ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ,ⵓⵔⵓⴳⵡⴰ,ⵉⵡⵉⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵢⵓⵖⵓⵥⵍⴰⴱⵢⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵙⵏⵜ ⴰⵢⴰⴷ ⴰⵙ ⵣⵔⵉⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ-ⵓⴳⵉⵔⴰⵏ. ⴳ ⵜⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵉⵔⴰⵏ ⵉⵎⵙⵏⵏⵓⴱⴳⵏ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ,ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ, ⵔⵏⴰⵏ ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⵙ 4-2 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏ 63,346 ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ , ⴰⵢⴰⴷ ⴰⵙⵜⴳⴰ ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵜⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

16 ⵏⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⵃⵜⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ , ⵎⴰⵛ ⴳ ⵓⵏⴽⴽⴰⵔⵓ ⵔⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷ ⴷ ⵊⵉⵒⴰⵏ ⴷ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴰⵢⴰⴷ ⵙ ⵜⵇⵉⵎ ⵖⴰⵙ 13 ⵏⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ .

ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵎⴰⴽ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵙⵙⵡⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵜⵔⵓⴱⴱⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⵜⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]