Jump to content

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ 1934

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵉⴼⴰ 1934
World Cup FIFA 1934
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵉⴼⴰ 1934
ⵉⵛⵎⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴼⵉⴼⴰ
ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 2
ⴰⴷⵖⴰⵔ Italy ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵙⴳ 27 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴰⵔ 10 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1934
ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ 16 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ 8(ⴳ 8 ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ)
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ
ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ Italy ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 2  ⵛⵉⴽⵓⵙⵍⵓⴱⴰⴽⵢⴰ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 3 Germanyⴰⵍⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 4  ⵓⵙⵜⵔⵉⵅ
ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ
ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ 17
ⵜⵉⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ 70 (4,12ⵉ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ)
ⴰⴳⴷⵓⴷ 363,000 (21 353ⵉ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ)
ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ  ⵓⵍⴷⵕⵉⵛ ⵏⵊⵉⴷⵍⵉ (5 ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ)
←1930 1938→
ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵊⵓⵍ ⵔⵉⵎⵉ ⵅⴼ ⵉⵜⵓⵎⵏⵣⴰⵣ.


ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ 1934 ⵉⴳⴰ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ, ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⵣⵏ ⴳ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ) ⵉⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵓ 4 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰⵏⵙ ⴳ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵙⴳ 27 ⵎⴰⵢⵓ ⴰⵔ 10 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1934

.ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 1934 ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⴰⴳ ⵏⵎⵔⴰⵏⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⴰⴷ ⴰⵎ ⵖⵔⵜⵏⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴰⵎⵓⵏⵜ. ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ; 16 ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵖⵔⵜ ⵖⵔ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ . ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ 1930 ⵜⴱⵏⵏⵣ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ 1934 ⴳ ⵟⴰⵍⴰⵢⵏ ⴰⵎ ⵍⵍⵉ ⵙⴳⵔⵏⵜ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ( ⵖⴰⵙ 4 ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⴰⵢⴷ ⵢⴰⵎⴰⵏ) ⵉⵜⵡⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵙⵏⵏⵓⴱⴳⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ. ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵛⵉⴽⵓⵙⵍⵓⴱⴰⴽⵢⴰ 2—1 ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ ⵡⵉⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⵉⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ.

ⴰⴽⵔⴰⵡⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 1934 ⵉⴳⴰ ⵉⵊ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵓⵙⵡⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵜⵙⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ. ⵙ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵏⵉⵛⴰⵏ ⴱⵉⵏⵉⵜⵓ ⵎⵓⵙⵙⵓⵍⵉⵏⵉ ⵉⵃⴹⴰ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⵛⵉⵜ.[1][2]

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵎⴰⴽ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵙⵙⵡⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵜⵔⵓⴱⴱⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⴰⵍⴱⵓⴹ:Harvcolnb
  2. Hart, Jim (27 July 2016). When the World Cup rolled into fascist Italy in 1934 (en).