Jump to content

ⵛⵉⵍⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵛⵉⵍⵉ

ⵛⵉⵍⵉ ، ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ : ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵉⵍⵉ (ⵙ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: República de Chile)، ⴷ ⵉⵛⵜ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]