Jump to content

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: الحركة الثقافية الأمازيغية, ⵙ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: Le mouvement Culturel Amazigh) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵜⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵙⵉⵡⴰ, ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⴰⵢⵉⵏ, ⵜⵛⴰⴷ, ⵎⴰⵍⵉ, ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ, ⵙⵓⴷⴰⵏ, ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ) ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ (ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ, ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ, ...).[1]

ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴱⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1967 ⴹ.ⵜ (10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ) ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵔⵔⴱⴰⵟ, ⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵙⴱⵉⴷⴷⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵜⴰⵏⵙⵎⵓⵏⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ) .

ⵜⴰⵏⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⵙⴱⴷⴷⴰ ⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ, ⵄⵍⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⴱⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ. ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵙⵎⵓⵏⵜ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵏⵏ, ⴰⵔⴰⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ, ⵜⴰⵏⴹⴹⴰⵎⵜ, ⵜⵓⵅⵔⵉⴼⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵎⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴷ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ. ⵉⵔⵉⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵎⴰ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰ ⵉⴳ ⵉⵔⴰ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵢⵉⵍⵙ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⵎⴰⵛⵛ ⵜⴰⵏⵙⵎⵓⵏⵜ ⵓⵔ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵖⵉⴽ ⴰⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵖⴰⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵉⵏⴰⴳⵏ, ⴰⵙⵙ ⵍⵍⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰ ⵜⵙⵙⵓⴷⴰ ⵜⵏⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ, ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⴷ ⴽⵛⵛⵎⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵙⴷⴷⴰⵡⵉⵏ. ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⴷ ⴽⵛⵛⵎⵏ ⵓⵍⴰ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ (ⴰⵢⵜ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ) ⵖⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵢⵓⴷⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵣⵔⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵙⵎⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴼⴼⴰⵖⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵔⵔⴱⴰⵟ, ⴼⵜⵓⵏ ⵙ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⴰⵡⵉⵏ ⴷⵉⴷⴰⵜⵙⵏ ⴰⵡⵏⴳⵎ ⵏ ⵜⵏⵙⵎⵓⵏⵜ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵜⴰⵏⵙⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵣⴷⵖ. ⵙ ⵉⴳⴳⵯⵔ, ⵜⴰⵏⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵜⵜⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ, ⵜⵓⵔⵔⵉ ⵜⴳⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵖⵉⴽⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵡⵡⵏⴳⵉⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵔ ⵉⴽⵛⵛⵎ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⵓⵔⵔⵉⵏⵜ ⴷⴰⵔⵖ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⵏ : ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵏⵏⴰⴹⵓⵔ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴰⵜⴳ. ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵉⵏⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵖⴰⵎⴰⵏⵜ ⵣⴷⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵥⵓⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵔⵔⴱⴰⵟ. ⴰⵔ ⵖⵉⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⴳⴰⴷⴷⴰ, ⴰⴼⵔⵔⵓⵖ ⵓⵔ ⵉⴱⴷⵉ ⴰⵔ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ 1980 ⴹ.ⵜ. ⴳ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ 1980 ⵉⵡⵍⵏ (ⵛⵓⵎⵎⴻⵏⵛⴻ) ⴰⵢⵜ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴰⵔ ⵙⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵓⵉⵏ, ⵓⵔⵔⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴰⵔ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵍⴰ ⴰⵍ ⴰⵎⴰⵎ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ 23 ⵎⴰⵔⵚ.

ⵖⵉⴷ ⵓⴽⴰⵏ ⴰ ⴳ ⵢⵉⵡⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵏⴳⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵍⵍⵉ ⵙⴳ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵇⵍⴰⵢ ⵙ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ. ⵖⵉⴷ ⵓⴽⴰⵏ ⴰ ⴳ ⵉⵔⴰ ⵢⴰⵡⵍ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵡⵏⴳⵉⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵡⵏⴳⵎ ⴰⵄⵓⵔⵓⴱⵉ, ⵜⴰⵙⵔⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵡⵏⴳⵎ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ, ⴷ ⴰⵢⵜ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵄⵔⴰⴱ.

  • ⴰⵢⵜ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ - ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⵓⵙⵍⴰⵍⵍⵓ.
  • ⴰⵢⵜ ⵜⵙⵔⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ - ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵜ ⵉⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳ ⵙ ⵡⴰⴼⵓⴷ.
  • ⴰⵢⵜ ⵓⵡⵏⴳⵎ ⴰⵏⵙⵍⵎ - ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⵓⴳⴰⵔⵓ, ⵏⵖ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵔ ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ.

ⵖⵉⴷ ⴰ ⴳ ⴷ ⵓⴼⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵡⴳⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜⵏ ⵉⴷ ⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵏⴳⵎ ⵎⴰⵙ ⵜⵏⴰⵖⵏ ⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜ, ⵖⵉⴷ ⴰ ⴳ ⴷ ⵢⵉⵡⵍ ⵓⵡⵏⴳⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⴷ ⵖⵉⴷ ⴰ ⴳ ⴷ ⴱⴰⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⵏⴳⵉⵎⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵡⵏⴳⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵡⵏⴳⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙⵔⵎⵓⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ.

ⵣⵕ ⵓⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "http://www.afrique-du-nord.com/article.php3?id_article=1732" Mouvement culturel amazighe : Proposition de plate-forme