Jump to content

ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 1941
ⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵅⵢⵢⴰⵟⵏ, ⴰⵢⵜ ⵡⵉⴽⵎⴰⵏ, ⴰⵢⵜ ⵚⵡⴰⴱ, ⴰⵛⵜⵓⴽⵏ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 7 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ
ⴰⵎⴳⴳⴰⵢ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ
ⴰⵎⴰⵔⴰ
ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ
ⵜⵉⵔⵔⴰ
ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: ابراهيم أخياط) ⵉⴳⴰ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵍⵓⵍ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1941 ⴳ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵉⵎⵥⵥⵉ ⵏⵉⵜ ⵙⵓⵍ ⵙ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⴹⴼⵕ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ.

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵅⵢⵢⴰⵟ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴳ ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵖⵉⵏⵏ ⴰ ⴳ ⵉⴷⵡⵍ ⴰⵎⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1967, ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ "ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ" ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ" ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵖⵍⵍⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵎⵖⴰⵍⴰⵛ. ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⵓⵏⴼⵓⵔ ⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴰⴽⵡⴰⵡ ⴷ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵍⵅⵍⴼⴰⵡⵉ ⴷ ⵄⵍⵉ ⵍⵊⴰⵡⵉ. ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ. ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵓⵅⵢⵢⴰⵟ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2002. ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1979, ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ 1980 - 1982 - 1988 - 1991. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ "ⵓⵙⵎⴰⵏ" ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1974. ⵉⴽⴽ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 1993 - 1996, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵕⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵖ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⴳⵎⴹⵏⵜ " ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ" ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵙ ⵓⵢⴰ ⵏⵏ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵔⵡⴰⴽⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷⵉⵎⵇⵕⴰⵟⵉ. ⵉⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵃⵙⵉⵏ: "ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⵓⵜⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵙⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⴷ ⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⵔ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵃⵙⵉⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ (ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ) ⴳ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵏⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ⵉⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ "ⴰⵎⵙⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ" ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵖ ⵏⵥⵕⴰ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵏ, ⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴷⵉⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵚⵉⴷ. ⵉⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⵜ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⴰⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ ⴳ 07 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵣⵔⴰⵡⴰⵏ, ⵉⴳ ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 30 ⵎⴰⵕⵚ 2018, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵢⵉⵡⵉⵙ ⵙ ⵓⴷⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵙⴷⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵙ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵉ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ.

  • ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ, ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ (1992) ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ
  • ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ, ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ (1994) ⵎⴰⵅⵅ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ?
  • ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ, ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ (2004) ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵡⵉⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⵎⵓⵜⵏⵉⵏ.
  • ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ, ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ (2207) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷⴷⵔⵖ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, 2012.