Jump to content

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ:ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜⵜ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵉⵙⵙⵓⵏ
ⴳ ⵜⵓⵟⵟⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⵅⵜⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵜⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵜⴳⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵣⴷⴷⵉⴳⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.


ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵜⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ 1000 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ
ⵜⵉⵔⵉⴷⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ 15 115
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ 1 60
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ 0 94
ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ 0 56
ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ ⴷ ⴰⵙⴳⴷ 0 77
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ 0 78
ⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ 0 88
ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ 0 48
ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ 0 177
ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ 0 122
ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ 0 59
ⵜⴰⵙⵇⵇⵓⵍⵜ 0 26
ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ 16 1000
ⵜⵉⵔⵉⴷⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ
115 ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ
ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ
ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ
ⵉⵎⵣⵓⵣⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵉⵎⵏⵉⴳⵏ
ⵉⵎⵙⵙⵍⵡⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ
ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵏ
ⵉⴼⵍⵙⵓⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ
ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ
ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ
ⴰⵎⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ:
[15/115]