ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ:ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵅⵜⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵜⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ, ⵜⴳⴰ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⵓⴳⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵜⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ 1000 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ.


ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ
ⵜⵉⵔⵉⴷⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ 10 115
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ 1 60
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ 0 94
ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ 0 56
ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ & ⴰⵙⴳⴷ 0 77
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ 0 78
ⴰⵎⵓⵏ & ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ 0 88
ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ & ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ 0 48
ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ 0 177
ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ 0 122
ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ 0 59
ⵜⴰⵙⵇⵇⵓⵍⵜ 0 26
ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ 11 1000

ⵜⵉⵎⵏⵥⵉⵜ: 22:29, 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⵜⵉⵔⵉⴷⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ (115 ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ)[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ (60 ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ)[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]