Jump to content

ⵎⴰⵡ ⵜⵙⵉ ⵜⵓⵏⴳ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
"ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ ⵏ ⵎⴰⵛ ⵜⵛⵉ ⵜⵓⵏⴳ

ⵎⴰⵡ ⵜⵙⵉ ⵜⵓⵏⴳ (ⵙ ⵜⴰⵛⵏⵉⵡⵉⵜ:毛泽东) ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1893 ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1976 ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵛⵓⵢⵓⵄⵉ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1935 ⴰⵔ ⵎⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜ. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴰⵄⵙⴽⵔⵉ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ. ⵖⵓⵔⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ، ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴳⴰⵏ ⵛⵢⴰⵏⴳ ⵛⵉⵏⴳ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ، ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ (ⵍⵃⵔⴱ) ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ، ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵓⵖⵍ (ⵍⵎⵓⵜⵔⵊⵉⵎ) ⴰⵔⵓⵙⵉ ⴷⵉ ⴱⵉⴽⵉⵏ.

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵓⵍ ⵎⴰⵡ ⵜⵛⵉ ⵜⵓⵏⴳ... ⴷⵉ 26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1893 ⴷⵉ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵀⵢⵓδⵏ ⵙⴳ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴰⵎⴽⵔⴰⵣ ,ⵍⵍⵉⵖ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵏⴳ ⴷⴼⴼⵉⵜ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵙⴳ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ,ⵜⴰⴹⵕ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ، ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵄⵔⴼ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵀⵏⵏⴰ (ⵜⵙⵜⴰⵇⵔ) ⵜⴳⴰ ⵇⴰⵄⵉⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ (ⵍⵃⵔⴱ) ⴳⵔⴰⵙⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳ ⵍⴼⵓⴹⴰ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵖⵎⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1949. ⵉⵔⴰ ⵎⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵢⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴱⵉⴽⵉⵏ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1918 ⵖⵉⵏ ⴰⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⵛⵢⵓⵄⵉ ،ⵉⴳ ⴰⴼⴰⵙⵉ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1920 ⵢⵓⵎⵣ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⵙⵉⵜ ⵉⵜⵄⵚⵚⴱⵏ ⴰⵎ ⵉⴷ ⵎⵔⴰⵡ (ⵍⵄⴰⵛⴰⵔⴰⵜ) ⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ,ⴷⵉ ⵢⵓⵏⵢⵓ 1921 ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵛⵢⵓⵄⵉ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵛⴰⵏⵀⴳⴰⵢ. ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1937.

ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⵉ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵢⵓⵎⵏ ⵎⴰⵡ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ، ⵢⵎⵜⴰⵅⴰ ⴷ ⴽⴰⵔⵍ ⵎⴰⵔⴽⵙ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1925 ⵢⴱⴷⴷⴻⵍ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵜ ⵎⴰⴷ ⴱⴷⴷⴻⵍⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ، ⵢⵉⵄⴰⵜⴰⵎⴷ ⵎⴰⵡ ⵖⴼ ⵉⵎⴽⵔⴰⵣⵏ ، ⴰⵙⵎⴰⵇⵇⵍ ⵏⵏⵙ ⵢⵍⵍⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ . ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵎⴰⵡ ⴳ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵍⵎⴼⵀⵓⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵜⵛⵢⵓⵄⵉⵜ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ "ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵡⵉⵜ" ⵉⴳⴰ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵛⵢⵓⵄⵉⵜ ⵏ ⵏⵉⵍⵉⵏⵎⴰⵔⴽⵙ. ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ (ⵉⵅⴷⵎ) ⵖⴰⴼ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ (ⵍⵉⵜⵉⵃⴰⴷ) ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵙⵓⵠⵢⵉⵜⵉ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]