ⵎⵓⵙⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⴼⵔⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵙⴰ.

ⵎⵓⵙⴰ (ⵙ ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ: מֹשֶׁה, ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: موسى) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵎⵎⵉⵙ ⵏⵉⵖⴷ ⵏⴱⵉ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⵎⵎⵉⵙⵏ, ⵢⴰⵛⴽⴰⵜ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵄⵉⵙⴰⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ, ⵢⴰⵡⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵎⵎⵓ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⴰⵡⵔⴰⵜ. ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵜ ⵉⴷ ⵉⵣⵣⵓⴽⵣ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴼ ⵓⵖⵔⴼ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵎⵓ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ . ⵉⵎⵜⴼⵔⵏ ⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵎⴰⵛ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]