ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵏⴱⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ (﴾ﷺ﴿)

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ : محمد) (ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ: ⴰⴱⵓ ⵍⵇⴰⵙⵉⵎ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵓ ⵄⴰⴱⴷⵉ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⴰⵍⵎⵓⵟⴰⵍⵉⴱ ﴾ﷺ﴿) ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⴰⵢⵏⴰⵙ ⵏ 22 ⴰⴱⵔⵉⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 571 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⴽⴽⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵢⵓⵏⵢⵓ 632 , ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ, ⵢⵓⵣⵏⵜ ⵉⴷ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵍⵊⵉⵏⵏ , ⴰⵎ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ، ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵏⴱⵉ ⴰⵏⴳⴳⵔⵓ , ⴷ ⵙⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ، ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵎⵏⴻⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ : «‌ⵚⴰⵍⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵄⴰⵍⴰⵢⵀⵉ ⵡⴰⵙⴰⵍⵍⴰⵎ» ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴱⴷⵔⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ، ⵓⵢⴰ ⵢⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏⵙⵙⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵉⵜ .ⵢⵓⵊⵊⴰⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ (﴾ﷺ﴿) ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵍⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ، ⵓⵎⵥⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ , ⵃⵙⴰⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ (﴾ﷺ﴿) ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵏⵊⴰⵃ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]