Jump to content

ⴰⴷⴰⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴳ ⵖⵓⵔⴽ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵖ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ, ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⵉⴳ ⵜ ⵓⵔ ⵜⵣⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ. (ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵓⵔ ⵢⵓⵎⵉⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ)
ⴰⵙⵙⴼⴰⵡ: ⵎⴰⵎⴽ ⵙ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵔⵏⵓ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ?


ⴰⴷⴰⵎ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: آدم, ⵙ ⵜⵄⵉⴱⵔⵉⵜ: אָדָם, ⵙ ⵜⴰⵕⴰⵎⵉⵜ: ܐܕܡ, ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵉⵜ: Αδάμ) ⴷ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵡⵉⵔⴰ, ⴷ ⵓⵔⴽⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵓⵇⵓⵔⴰⵏ, ⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵓⵔⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵉⵇⴰⵏ. ⵙ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴰⴷⵏ ⵉⴱⵕⴰⵀⵉⵎⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⴷⴰⵎ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵉⴽⴽⵏ ⵖⴼ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴷ ⵓⴷⴰⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵡⵉⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵜⴰⵏⴰⵅ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵖⵏⴰ ⴰⴷⴰⵎ ⵙⴳ ⵢⴰⵀⵓⵀ - ⵉⵍⵓⵀⵉⵎ («ⵢⴰⵀⵓⵀ-ⵕⴱⴱⵉ», ⴷ ⵉⵙⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵖⵓⵔ ⵓⵖⵔⴼ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ), ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵢⴰⵍⵍⴼⵓⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⵎⴽ ⵢⵉⵔⵎ ⵏ «ⴰⴷⴰⵎ» ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵖⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ. ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⴼⴰⵛⴳⵉⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵕⴱⴱⵉ (ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⴹⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ), ⴷ ⵜⵎⴰⵔⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵜⵎⵎⵓⴷⵏⴰ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴰⵙⴰⵢ ⴰⴷⴰⵎ ⴷ ⵃⴰⵡⵡⴰ (ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ) ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴰⴳⴳⴰⵔⵜ ⵖⴼ ⵜⴹⵓⵕⵉ. ⵉⵎⴰ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴷⴰ ⵜⵜⴼⵍⴰⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴰⵎ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⴷⵖ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵖⵙ ⵉⵔⵉⵎ, ⵙⵓⵍ ⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⴹⵓⵕⵉ. ⵙ ⵓⵙⵙⴹⴼⵕ ⵉ ⵓⵢⴰⵏⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⴼⵍⴰⵙⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵔⴼ ⴰⵙ ⵙⵓⵍ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⴷⴰ ⵜⵜⴼⵍⴰⵙⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵖⵎⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙ ⵓⵢⴰⵙⵓⵄ. ⵉⴳⴰ ⴰⴷⴰⵎ ⵉⵙⵔ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⵙⵍⴰⵎⵜⴱⴰⵀⴰⵢⵉⵜ ⴷ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ. ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⴰⵔ ⵥⵕⵕⴰⵏ ⵉⵡⴰⵔⵙⵖⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵢⴰⵏⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵓⵎⵉⵢ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⴰⵡⵜ.

ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵡⵉⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴷⴰⵎ (ⵙ ⵜⵄⵉⴱⵔⵉⵜ: אָדָם) ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵢⵓⵖⴷⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⵎⵉⵢⵉⵏ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙ Adamu (ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ: ⴰⴷⴰⵎⵓ), ⵙ ⵓⵙⵙⴹⴼⵕ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵛⵓⵔⵉⵢⵏ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⴰⵎⵎ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⴹⵕⴰⵕⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ «ⴰⴼⴳⴰⵏ».

ⵜⴰⵖⵏⵏⴰⵡⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵡⵉⵔⴰ 1 ⵉⵖⵏⴰ ⵡⴰⴽⵓⵛ (ⵉⵍⵓⵀⵉⵎ) ⵎⴷⴷⵏ

ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⴷ ⵃⴰⵡⵡⴰ ⵙⴳ ⵉⵕⵓⵉⵢⵏ ⴽⴽⵏ ⴽⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ, ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵎⵙⵙⴳⵎⵓⴹ ⵀⴰⵏⵔⵢⵓⵏ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵎⵓⵏ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ, ⵎⴰⵙ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⵜⴳⴰ 123 ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵥⴰ ⵜⴱⵓⵚⴰⵜⵉⵏ (37 ⵎⵉⵜⵔⵓ), ⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵃⴰⵡⵡⴰ ⵜⴳⴰ 118 ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴼⴽⴽⵓⵥⵏ ⵏ ⵜⴱⵓⵚⴰⵜⵉⵏ.ⴰⵢⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ "ⴰⵔⵔⵉⵃⵍⴰⵜⵓ ⵍⵃⵉⵊⴰⵣⵢⵢⴰⵀ". ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵎⵙⵙⴳⵎⵉⴹⵏ ⴰⵏⵏ ⵓⵙⵉⵏ

ⵓⴼⵓⵖ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵣⴷⵖ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵖⴼ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⴳⵏⵏⴰ, ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴷ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙⴳⵉⵙⵏⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵏⵥⵥⴰ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵇⵓⵔⴰⵏⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵔ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⴰⵍ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴳ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⴱⵓ ⵇⴰⴱⵉⵙ ⴳ ⵎⴰⴽⴽⴰ, ⴷ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜ ⵢⵓⵙⵉ ⵏⵓⵃⵓⵏⴳⴰⵢ ⵉⵎⴹⵍ ⵜ ⵉⵏⵏ ⴷ ⵃⴰⵡⵡⴰ ⴳ ⴱⴰⵢⵜ ⵍⵎⴰⵇⴷⵉⵙ. ⵉⵏⵏⴰ ⵉⴱⵏ ⴽⴰⵜⵉⵔ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⴳ ⵉⵏⴷⵢⴰ ⵙ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⴱⵍⴰ ⵜⵏ ⵉⵏⵏⴰ. ⴷⴰ ⵜⵜⵖⴰⵍⵏ ⵉⵛⵉⵄⵉⵢⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⴷⴳ ⵓⵄⵉⵔⴰⵇ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⴰ.

ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵇⴰⴱⵉⵍ

ⵀⴰⴱⵉⵍ

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵃⴰⵡⵡⴰ

ⴰⴷⴰⵎ ⴳ ⵉⵙⵍⴰⵎ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]