Jump to content

ⵏⵓⵃ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵏⵓⵃ ⵉⴳⴰ ⵏⴱⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏⵖ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⵉⵍⴰⵍⵜ ⵔⴱⴱⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⵉⴷⵙ ⵙⴳ ⵟⵟⵓⴼⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵢⵏⵖⴰⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵖⴰⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⵏⵊⵊⴰ ⵔⴱⴱⵉ ⵙⴳ ⵟⵟⵓⴼⴰⵏ , ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵢⴱⵏⴰⵏ ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⵏⵓⵃ.

ⵢⴱⴷⵔ ⵔⴱⴱⵉ ⵏⵓⵃ ﴾﵇﴿ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵍⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ (آل عمران) ⴷ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ (النساء) ⴷ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ (المائدة) ⴷ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ (الأنعام) ⴷ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ (هود) ⴷ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ (العنكبوت) ⴷ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ (نوح) . ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵔⴱⴱⵉ ⵢⵓⵣⵏ ⵏⵓⵃ ⵖⵔ ⵓⵖⵔⴼ ⵏⵏⵙ , ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵄⴱⴰⴷⵏ ⵍⴰⵡⵜⴰⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⵜⵏ ⵢⵙⵙⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵍⵄⵉⴱⴰⴷⴰ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ.

ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⵏⵓⵃ ⵉⴳⴰ ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⵎⴳⵓⵔ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵏⴱⵉ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵏⵓⵃ ﴾﵇﴿ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵙⵜⴰⵏ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔⵏ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⴰ ⵢⴷⴷⴻⵔⵏ ⵙⴳ ⵟⵟⵓⴼⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴱⵄⴷ ⵎⴰ ⵢⵎⵖⴰⵔ ⵍⵀⵔⵉⵛ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⵏ ، ⴰⵙⴳⴷ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵢⵎⵍⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵢⴰⵜ ⵜⵉⵙⵙ (40) ⵏ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵢⵎⴳⵓⵔⵉⵜ ⵏⵓⵃ ⵙ ⵍⵡⴰⵃⵢ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⴷ ⵍⵓⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ , ⴷⵉⵙ ⴰⵢ ⵢⴰⵙⵉ ⴳ ⵜⵏⴼⵍⵓⴽⵜ ⵙⴳ ⴽⵓⵍ ⴰⵏⴰⵡ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔⵏ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵡⵜⵎⵜ ، ⴰ ⴷⵉⵙ ⵢⴰⵙⵉ ⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵡⴰⵔ ⵡⵉⵏ ⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖⴰⴼⵙⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵓⵎⵏⴻⵏ ⵙ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⵎ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⵏⵏⵙ، ⴷ ⴰⴷ ⴷⵉⵙ ⵢⴰⵙⵉ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⵎⵏⴻⵏ ⴷⵉⴷⵙ ⵙⴳ ⵓⵖⵔⴼ ⵏⵏⵙ ، ⴱⴰⵛ ⴰⵢⵀⵍⴰⴽ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⴱⵇⵇⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⵎⵓⴼⵙⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵍⵇⴰⵡⵎ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⴽⵙⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵟⵟⵓⴼⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ .


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]