Jump to content

ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵇⴰⵎ ⵏ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ

ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ :إبراهيم) ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ,ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⴰⵍⵍⴰⵀ (خلیل اللہ) [1] ,ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⵉⵢ ⵏⵓⵃ، ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⴰⵔ , ⵢⵟⵟⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵜⴰⵔⵡⴰ : ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎⵏⴰⵃⵓⵔⵀⴰⵔⴰⵏ , ⵉⵜⴰⵀⵍ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵙⴳ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵜⵜⵏⵜⵉ : ⵙⴰⵔⴰⵀⴰⵊⴰⵔⵇⴰⵟⵓⵔⴰ، ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⴰⵔⴰ ⵜⵓⵔⵓ ⴰⵙ ⵉⵙⵃⴰⵇ ⴳ ⵍⵍⵉⴳ ⵖⵓⵔⵙ ⴳ ⵍⵄⵎⵔ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ , ⵉⵜⴰⵀⵍ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎⵀⴰⵊⴰⵔ ⵜⴰⵎⵉⵚⵔⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⵔⵔⵓⵏ ⵉⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ، ⴷ ⵇⴰⵟⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⵔⵔⵓⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵜⵜⵏⵉ: ⵣⴰⵎⵔⴰⵏ، ⵢⵇⵛⴰⵏ، ⵎⴰⴷⴰⵏ، ⵎⴷⵢⴰⵏ، ⵢⴰⵛⴱⴰⵇ، ⵛⵓⵃⴰ . ⵢⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎⵜⵓⴷⴰⵢⵜⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ .

ⴰⵙⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⴳ ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ
  • ⵙⵉⴷⵏⴰ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵓⴷⴰⵢ ⴷ ⵎⴰⵛⵉ ⴰⵏⴰⵚⵕⴰⵏⵉ ⵎⴽ ⵢⵏⵏⴰ ⵔⴱⴱⵉ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵄⵣⵉⵣ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ: { مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِين(67) ,ⵜⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵍⵇⵇⵉⵙⵜ ⴳ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵏⴱⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵥⵕⴰ ⵜⵉⵥⵕⵉⵜ ⵏⵏⴰⴳ ⵢⵓⵎⵔⵜ ⴷⴳⵙ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⴹⵃⵃⵉ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵙ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ .ⴷⴰⵔⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⵏ ، ⵢⵓⵎⵔⵜ ⵔⴱⴱⵉ ⵙ ⵜⵖⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵉⵙ، ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵥⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵉ ⵔⴱⴱⵉ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵖⵔⵙⵉ ⵏ (ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ، ⵏⵖ ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ، ⵏⵖ ⴰⵍⵖⵎ) ⴷⴰ ⴱⴹⴹⵓⵏ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵜⵖⵔⵙⵉ ⵖⴰⴼ ⴰⵢⵜ ⵓⵖⵍⴰⴷ ⵏⵖ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ .
  • ⵜⴳⴰ ⵍⴽⵄⴱⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵇⴷⵙⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ، ⵜⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵇⵇⵚⵉⵙⵜ ⴳ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⴱⵏⴰ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵍⴽⵄⴱⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵥⵕⵓ ⵏ ⵎⴰⵇⴰⵎ ⵏ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ,ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴱⴷⴷⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵥⵥⴰⵍⵍⵉⵏ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵃⵓⵊⵊⵓⵏ .[2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Surah An-Nisa:125
  2. تاريخ بناء الكعبة المُشرفة