Jump to content

ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵍⵉⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵛⵉ
Lionardo di ser Piero da Vinci

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1452
ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 2 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1519 (67 ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ)
ⴽⵍⵓ ⵍⵓⵙⵉ (ⴰⵖⵔⵎ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ)
ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴰⵙⵔⵉⴷⴷⵎ ⴰⵍⵍⵅⴼⴰⵏ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⴰⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵎⴱⵡⴰⵣ
ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ ⴼⵉⵏⵉⵣⵢⴰ - ⴼⵍⵓⵔⴰⵏⵙⴰ - ⵔⵓⵎⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵉ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ
ⴰⵎⵙⵖⴰⵏ ⴳ ⴰⵏⴷⵔⵢⴰ ⴷⵉⵍ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵎⵓⵏⴰⵍⵉⵣⴰ, ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴼⵉⵜⵔⵓⴼⵉ, ⵉⵎⵏⵙⵉ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵙⵖⴰⵔⵏ, ⵙⴰⵍⴼⴰⵜⵓⵔ ⵎⵓⵏⴷⵉ
ⴰⵙⴳⵎⴹ
ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ
ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ
ⵉⵙⵉⵜⵏ

ⵍⵉⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⴷⵉ ⵙⵉⵔ ⴱⵉⵔⵓ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ (ⵙ ⵜⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ: Leonardo di ser Piero da Vinci) (14 ⵏⵉⵖ 15 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1452 - 2 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1519) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵎⴽⵍⴰ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ, ⵉⴷⴷⵔ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴽⵍⴰ, ⴰⵎⵙⵏⴼⴰⵔ, ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴰⵎⵜⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ, ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⴳ ⵜⵙⵏⴰⴳⵓⵔⵜ, ⵜⵓⵙⵏⴰⴽ, ⵜⴰⵙⵏⵉⵎⴽⵜ, ⵜⴰⵊⵉⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ, ⵜⴰⵢⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵉⴱⴱⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ. ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴽⵍⴰ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴼⴰⵢ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵖⴰⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙⴰ.

ⵉⵍⵓⵍ ⵍⵉⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ ⵉ ⵉⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵉⵡⵍⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ. ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴱⵉⵔⵓ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⴳ, ⵎⴰⵛⵛ ⵎⴰⵙ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴽⵔⴰⵣⵜ. ⵣⴷⵖⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⴹⵡⵡⴰⵕ ⵏ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰⵏⴰ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⵡⵡⴰⵕ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴼⵍⵓⵔⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ. ⵉⵖⵔⴰ ⵍⵉⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴷⵔⵢⴰ ⴷⵉⵍ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ. ⵉⴷⴷⴰ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵉⵍⴰⵏⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵡⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⵍⵓⴷⵓⴼⵉⴽⵓ ⵙⴼⵓⵔⵣⴰ. ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⴷⴷⵓ ⵖⵔ ⵔⵓⵎⴰⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰⴼⵉⵏⵉⵣⵢⴰ. ⴷ ⵉⴷⴷⵔ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⵉⵎⵎⵜ ⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1519.

ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵍⵉⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵙⴳ ⵜⵉⴼⵉⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵎⵓⵏⴰⵍⵉⵣⴰ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵉⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴽⵍⴰ. ⴰⵎⵎⴰ ⵜⵉⴼⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴼⵉⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵍⵙ ⵓⴼⵔⵙ ⵏⵏⵙ. ⵜⵉⴼⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⴼⵉⵜⵔⵓⴼⵉ ⵜⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ. ⵜⵉⴼⵉⵍⵜ ⵏ ⵙⴰⵍⴼⴰⵜⵓⵔ ⵎⵓⵏⴷⵉ ⵜⵏⵣⴰ ⵙ 450.3 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰⵏⵉ (450.3$) ⴳ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵣⵣⵏⵣⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖⵍⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ. ⵉⴼⵍ ⴷ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ ⵜⵉⴼⵉⵍⵉⵏ. ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ, ⴳ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⴰⵏⵊⵍⵓ.

ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵛⵛⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵥⵕⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵇⵇⵏ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ "ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ" ⵙ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⵍ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵔⴼⵓ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵥⵍⵕⵉ ⵀⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔⴷⵏⵔ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴽⵎ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ, "ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵜⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⵔⵡⴰⵙ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ". ⵥⵕⴰⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵜⵉⵢ ⵉⵙⵙⵓⵙⴷⵏ.

ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ ⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵓⵔⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ. ⵉⴳⴰ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵡⵏⵏⴰⵖⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵎⵉⵙⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵍⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉ, ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ, ⵜⵉⵎⵉⵙⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⵜ ⵉ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ. ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵣⴳ ⵜⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵙⵓⵏⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵣⵓⵣ ⴰⵏⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵏⵓⴼⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵣⵡⴰⵔⵜ. ⵎⴰⵛⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ ⵜⴻⵜⵜⵥⵕⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ, ⵓⵎⵥⵏⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⵥⵥⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵉⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵔⵎ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳ (ⵉ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵥⵥⵓ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ). ⵉⵍⴰ ⴰⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵏⵥⴰⵕ ⵏ ⵓⵔⵔⵓⵃ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⵔⵔⵓⵃⵜ, ⵜⴰⴼⵔⴼⴰⵔⵜ (ⴰⵀⵉⵍⵉⴽⵓⴱⵜⵔ) ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ. ⴷ ⵉⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵡⴰⴼⵉⵜⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵓⵜⵡⴰⵍ, ⵜⴰⵊⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵉⵥⵕⵉⵜⵉⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵉⵡⴰⴼⵉⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵙⵏ ⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔⵏⵜ.

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

'ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⵉⴳⴰ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴱⵢⵢⵉⵔⵓ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴰ. ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⵍⵓⵔⴰⵏⵙⴰ. ⵉⵖⵔⴰ ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵡⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵜ ⴳ ⴼⵍⵓⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵏⴷⵔⵢⴰ ⴷⵉⵍ ⴼⵉⵔⵔⵓⴽⵢⵓ. ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵎⵖⵓⵕ ⵍⵓⴷⵓⴼⵉⴽⵓ ⵙⴼⵓⵔⵣⴰⵎⵉⵍⴰⵏⵓ. ⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵔⵓⵎⴰⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰⴼⵉⵏⵉⵣⵢⴰ. ⴷ ⵉⴷⴷⵔ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼⵕⵓⵏⵙⵡⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.

ⵜⴰⵎⵥⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ ⵜⴰⵎⵥⵉⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ ⵜⴰⵡⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵜ

ⵉⵍⵓⵍ ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⴳ 14 ⵏⵉⵖ 15 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1452ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰⵏⴰ. ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⵔⵏⵓ (ⵉⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵙⵉⴼ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⴼⵍⵓⵔⴰⵏⵙⴰ). ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰⵏⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴼⵍⵓⵔⴰⵏⵙⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴱⴹⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵉⵜⵛⵉ.

ⵢⵓⵙⴷ ⵓⵍⴰⵍ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⴳⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵙⴳ ⴼⵍⵓⵔⴰⵏⵙⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵢⵢⵉⵔⵓ ⴼⵔⵓⵣⵉⵏⵓ ⴷⵉ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴽⴰⵜⵔⵏⵢⴰ. ⵖⴰⵍⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴰ ⴱⵓⵜⵉ ⴷⵉⵍ ⴼⴰⴽⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵓⴼⴰ ⵓⵎⵣⵔⴰⵢ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏ ⴽⵉⵎⴱ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴰ ⵎⵢⵓ ⵍⵉⴱⵉ. ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵙ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ, ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵣⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ, ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⵓⴹⵜ ⵙⴳ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ.

ⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ, ⴷ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ" ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ. ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵉⴷⵉ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⴷⵉ ⵙⵉⵔ ⴱⵢⵢⵉⵔⵓ ⴷⴰ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ (ⵙ ⵜⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ: Lionardo di ser Piero da Vinci), ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ "ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷⵓ ⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵢⵢⵉⵔⵓ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⵉⵏⵜⵛⵉ."

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]