Jump to content

ⴰⴷⵓⵍⴼ ⵀⵉⵜⵍⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴷⵓⵍⴼ ⵀⵉⵜⵍⵔ

ⴰⴷⵓⵍⴼ ⵀⵉⵜⵍⵔ (ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ 20 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1889 ⴷⴳ ⴱⵔⴰⵡⵏⴰⵡ ⴰⵎ ⵉⵏⵏ (Braunau am Inn), ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⴰⵎⵎⵙⴰ – ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1945 ⴷⴳ ⴱⵉⵔⵍⵉⵏ) ⵉⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ ⵓⵎⴱⵄⴷ ⴼⵓⵀⵔⴻⵔ. ⵉⵏⴱⴹ ⵙ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵉ ⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴷⵉ 1921.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]