Jump to content

ⵃⴰⵎⵎⵓⵔⴰⴱⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱⵉⵍⵍⵓⵎ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⴱⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵃⴱⴰⴱⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⴰⴼⵉⴷⵉⵏ (ⵄⵉⵔⴰⵇ) ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ, ⵙⴳ 1894 ⴰⵔ 1595 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ.

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵓⵍ ⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1810 (ⵙ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ). (ⵎ) ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱⵉⵍⵓⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⴰⴽⴽⵡ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⴱⴰⴱⵉⵍⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1792 (ⴷ.ⵜ). ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵍⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⴰⴹⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵙⵓⵔⵢⴰ, ⵣⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ, ⴷ ⵍⵄⵉⵛⴰⵎ. ⵥⵕⴰⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ ⴷ ⵍⵄⵉⵛⴰⵎ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ, ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵃⵟⵟⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ 18 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ, ⵢⵓⵡⵉ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱⵉⵍ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰⵖ, ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵓⵔ, ⵎⴰⵔⵉ, ⵍⴰⵔⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⵏⵓⵏⴰ.

ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵍⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ, ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴽⴽⵡ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙ ⵅⴼ ⵜⴱⵍⴽⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵜⵜⵓⵃⴹⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⵎⵕⴰⴱⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵉⵃⵟⵟⵓ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵜⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⴱⴰⴱⵉⵍ, ⵉⵙⵃⵟⵟⵓ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵔⵔⵉⴼ. ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴳⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵢⵓⵡⵜⵏ, ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⵉⵏⴰ ⴰⴱⴰⴱⵉⵍⵢⵓⵏⵉ, ⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ.

ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴱⵉ, ⵉⵖ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⴼⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵀⴰⵎⵓ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵎⵓⵕⵉⵢⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵕⴰⴱⵉ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⴽⵉⴷⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⴱⴰⴱⵉⵍ.

ⵉⵙⵏⴱⴰⴹ ⵃⵎⵓⵎⵓⵔⴰⴱⵉ ⵙⴳ 1792 ⴰⵔ 1750 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⵉⵊⵍⵙ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵟⵉⵙ, ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⴰⵙⵓⵔ ⴷ ⵍⴰⵕⵙⴰ ⴷ ⵙⵅⵏⵏⴰ ⴷ ⵎⴰⵔⵉ, ⴰⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⴰⴼⵉⴷⵉⵏ ⴰⴽⴽⵡ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵍⵎⵉⴷⵉⵜⵕⴰⵏⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵄⴰⵎⵔ.

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⴱⴰⴱⵉⵍ: ⵎⵓⵔⴷⵓⴽ.

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵣⴳⴳⵡⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⴹⴰⵢ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵟⵓⵏⵏ ⵏ ⴷⵢⵓⵕⵉⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ.

ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵎⵓⵔⵔⴰⴱⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ, ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵙⵍⴳⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ, ⵙⴳ ⵢⵓⵡⵜⵏ ⴰⴱⴰⴱⵉⵍⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ: ⴷⵎⵛⴰⵎ. ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ ⵙⴳ ⵙⴰ ⵏ ⵉⴹⵏ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴹⵓⴹⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵏ ⵙ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⴹⵓⴹⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ.

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵍⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⵙⴱⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵜⴰⵔⴳⴰ, ⵜⴰⵢⵙⵉ, ⵜⴰⵡⵢⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⴰⵡⴷ ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⴰⵎⵎ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⴷ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵡ 282 ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ "ⵎⴽⵍⵍⵉ... ⵎⴽⵍⵍⵉ". ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ: ⵎⴽ ⵢⴰⵛⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ 30 ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ, ⴷ ⵜⴱⴹⴰⵏⵜ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⴳⵔ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ, ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ, ⴷ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵉⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴱⴰⴱⵍⵢⵓⵏⵉ: ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ.

ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 3,800 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴱⴰⴱⵉⵍⵢⵓⵏⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏⵏ ⵙ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵏ ⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ, ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⵏ ⵓⴽⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵜⵉⴷⵉⵜⵉⵏ ⵅⴼⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⵓⵔⴰ ⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1771 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵅⴼ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⴷ ⵉⴼⴼⵖ-ⵜⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵥⵕⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ, ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ "ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵙ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰ, ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⵙ ⵢⵉⵍⵍ". ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⴰⴷ 282, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵄⵉⴱⵕⵉⵢⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵡ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴽⴽⵙ ⵏ ⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⴹⵓⵓⵔⵉⵜ ⵉⵣⵡⴰⵖⵏ ⵉⵍⴽⵎⵏ 8 ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴽⴽⵙ ⴰⴷ ⵉⵛⵛⵉⵏ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴹⵕ ⵏ ⴱⴰⴱⵉⵍ ⴳ 1595 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ, ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⴳ 1901 ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵓⵙⴰ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵎⵉⵜ.

ⵉⴽⴽⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ, ⴰⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵡⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ, ⴷ ⵉⵙⵏⵎⵍ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵅⴼ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⴷⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ".

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍ ⵙ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⴼⵕⴰⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⴰⵙⵓⵔ ⴷ ⵍⴰⵕⵙⴰ ⴷ ⵎⴰⵔⵉ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴼⴼⵉⵔ 43 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵃⵎⵓⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1750 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ. ⵎ). ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⵡ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⴰⵔⵉⴼ. ⴼⴼⵖⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⴼ 55 ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⵔⴷⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]