Jump to content

ⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙ
Рэспубліка Беларусь (ⵜⴰⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙⵜ)
Республика Беларусь (ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ:

"Hospitality Beyond Borders" (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
"ⵜⵉⵏⴱⴳⵉⵜ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ"

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ: "ⵏⴳⴰ ⵉⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙⵏ"
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ (ⵙ ⵓⵣⴳⵣⴰⵡ)
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵎⵉⵏⵙⴽ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ.
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴷⵔ ⵍⵓⴽⴰⵛⵉⵏⴽⵓ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵔⴰⵎⴰⵏ ⵊⴰⵍⴼⵓⵜⵛⵉⵏⴽⴰ (4 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020)
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵙⵖⵔⵙ 5 ⵖⵓⵛⵜ 1991
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 207,595ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙⵙ 85) [1]
ⴰⵎⴰⵏ (%) 1.4% (2.830ⴽⵎ²)
ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ, ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ, ⵍⵉⵜⵡⴰⵏⵢⴰ, ⵍⴰⵜⴼⵢⴰⵔⵓⵙⵢⴰ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙⵏ
ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ
ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 9,027,999 (2022) (ⵜⵉⵙⵙ 98)
ⴰⵙⴳⴷ
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ $178.906 ⵎⵍⵢⴰⵔ $
• ⵉ ⵢⴰⵏ 54,436$
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2021
• ⴰⵖⵔⵓⴷ $68 ⵎⵍⵢⴰⵔ $ (ⵜⵉⵙⵙ 81)
• ⵉ ⵢⴰⵏ $9,987
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ (2011) 26.5 • ⵉⴳⴳⵯⵉⵣ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ   0.732 (2010) • ⵉⵖⵯⵍⵉ (ⵜⵉⵙⵙ 61)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⵔⵓⴱⵍ ⴰⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙ (BYN)
ⴰⴱⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ www.BELARUS.by
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⵙ/ⴰⵢⵢⵓⵔ/ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⴰⴼⴰⵙⵉ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵙⵉ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ 375+
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ BY
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ (LTD) .бел .by
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵥⵓ BY:3166-2

ⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙ ⵏⵉⵖ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙⵜ: Беларусь) (ⴰⵙⵜⵓⵜⵍ: «bʲɛ.ɫa.rusʲ») ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵔ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵜⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ, ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⴷ ⵍⴰⵜⴼⵢⴰ, ⵍⵉⵜⵡⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵎⵉⵏⵙⴽ ⴷ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⵏⵏⵙ ⵔⵓⴱⵍ ⴰⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙ.[2]

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⵣⵡⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. http://dataportal.belstat.gov.by/Indicators/Preview?key=144299
  2. https://www.britannica.com/place/Belarus