Jump to content

ⵜⴰⵔⴰⴽⵓⵛⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴽⵓⵛⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴽⵓⵛⵜ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Atheism) ⵜⴳⴰ ⴰⵖⴰⵍ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔⴰⴽⵓⵛ, ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⵜⴳ ⵜⴰⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⵙ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛⵏ, ⴰⵖⵉⵔⵉⵏ (ⵉⵍⵍⴰ) ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⴳ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⵉⵏⴰⴽⵓⵛⵏ. ⵉⵔⵎ ⵏ ⵜⵔⴰⴽⵓⵛⵜ ⵉⴹⵀⵕ ⴳ ⵡⴰⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵡⵏⴳⵎ ⴰⵍⵍⵓⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⵣⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵔⵉ ⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵎⵣⴰⵣⵏ ⵉⵡⵏⴳⵎⵢⵏ ⴳ ⴰⵣⵖⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ , ⴽⴽⵓ ⵉⵟⵀⵏ ⵉⴳⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰ " ⴰⵟⵀⵉ " ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ 18 ⴳ ⴰⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⴼⴰⵡⵉⵏ , ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⴽⴰⴷ ⵉ ⴰⵎⵣⴰⵣ. ⴰⵟⵀⵉ ⴷ ⴷⵉⵅ ⴳ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ ⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵟⵀ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⴽⵙⵉⵜ ⵙ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵜⴰⵟⵀⵉⵜ ⴰⵏⵥⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ , ⵜⵎⵛⵛⵓⵛⴰⴹ  ⴰⵣⵖⴰⵏ ⵏ ⵉⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⴽⵓⵛ ⵜⵜⵄⵎⵎⴰⴷⵏⵜ ⵙ ⴰⵏⵥⴰⵜⵏ ⴷ ⴰⵅⵚⵚⴰ ⴰⵏⵥⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵉⵔⵉⵎⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵟⵀⵏ ⵜⵜⵄⵎⵎⴰⴷⵏ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⵉⵙⴰⴽⵓⵍⴰⵔⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏⴰ ⴷ ⴰⵏⵣⵣⵓⵍ ⴷⵉⵅ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵟⵀⵏ ⵜⵜⵄⵎⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴰⵎ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴳⴰⵍⵍⵓⵒ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⴱⴷⴰ ⵉⴷⵣⵏ ( 64.000 ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷ 11% ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵉⵟⵀⵉⵏ ) ⴷ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵉⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵉⵏⵏⴰ 8% ⴳ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵉⵟⵀⵉⵏ!

ⵜⴰⵔⴰⴽⵓⵛⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵔⴰⴽⵓⵛⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵖⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ: "ⵜⴰⵔ" ⴷ "ⴰⴽⵓⵛ".

ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴰⴽⵓⵛⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵥⵓⴹ ( ⴰⵥⵓⴹ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ) ⴷ ⵛⵛⵉⵟⴰⵏ
 • ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵎⵕⵥⴳⵍⵉ ⴰⴽⴷ ⵉⴼⵔⵉⵙⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ
 • ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴰⵎⵙⵙⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎ ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⵍⵓ ⴷ ⵜⴰⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ( ⴰⵍⵍⴰⵀ ⴳ ⵉⵙⵍⴰⵎ  ⵉⵙⵙⵅⴷⵎ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵎⵖⴰⵔ 80% ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ ⵓⵔ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ )  
 • ⵉⵔⴰⴽⵓⵛⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵍⵍⵎⵏ ⴰⴽⵓⵛ ⵀⵉⵍ ⵓⵎⵉⵢⵏ ⵓⵇⴱⵉⵔ ⴳⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴰⵔⴰⴽⵓⵛⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴹⴹⴰⵏⴳⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴽⵓⵛⵜ ⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵜⵓⵎⴰⴷ ⴹⴰⵕⵜ ⴰⵙⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⴹ ⵏ ⵎⵓⵙⵟⴰⴼⴰ ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⵜⴰⵜⵓⵔⴽ ⵉ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ 25% ⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⴳⴰⵏ ⵉⵔⴰⴽⵓⵛⵏ, ⵉⵕⴰⵏ ⴷⵉⵅ ⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵍⵎⵜ ⴳ 1979 ⵜⴰⵔⴰⴽⵓⵛⵜ ⵜⵍⴽⵎ 35% ⵉ 40% ⴳ 2023 , ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ ⴰⵅⴷⴰⴷ ⴰⵎ:

 • ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ: 25%
 • ⵉⵕⴰⵏ: 35%
 • ⵜⵓⵏⵙ: 24%
 • ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ: 30%
 • ⴽⴰⵣⴰⵅⵙⵜⴰⵏ: 5%

ⵜⴰⵔⴰⴽⵓⵛⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵔⴰⴽⵓⵛⵜ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ :

 • ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ: 43%
 • ⵉⵙⵜⵓⵏⵢⴰ: 65%
 • ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ: 41%
 • ⵔⵓⵙⵢⴰ: 42%

ⵜⴰⵔⴰⴽⵓⵛⵜ ⴳ ⵜⴰⵣⵉⵜ (ⴰⵙⵢⴰ)[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ: 71%
 • ⵛⴰⵔⴰⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ : 56%
 • ⵛⵓⵔⴰⵏⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ : 75%
 • ⵊⴰⵒⵓⵏⵢⴰ : 97%

ⵜⴰⵔⴰⴽⵓⵛⵜ ⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023 ⵜⵍⴽⵎ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵔⴰⴽⵓⵛⵏ ⵉⵏⴳⵔ 20% ⴰⵔ 25%.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]