Jump to content

ⵣⵉⵏⴱ ⵡⴰⴽⵔⵉⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵣⵉⵏⴱ ⵡⴰⴽⵔⵉⵎ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 19 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2001 (ⴰⵡⵜⴰⵢ 23)
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ  ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵉⵥⵕⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵜ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ • ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
 • 2023: ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵖⵓⵔ ⵙⵉⵏⵉⴼ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ[1].
 • 2023: ⴰⴱⴷⴷⴰⵔ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴼⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵓⵏⴱⵓⵍⵉⵢⵉ.
ⵉⵙⵉⵜⵏ

ⵣⵉⵏⴱ ⵡⴰⴽⵔⵉⵎ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Zineb Wakrim), ⵜⵍⵓⵍ ⴳ 19 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2001 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ, ⵏⵜⵜⴰ ⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵥⵕⵉⵜ[2]. ⵙⴳ ⵎⵥⵥⵉⵢ ⵏⵏⵙ, ⵜⵜⵖⵡⴰ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵙⵉⵔⵢⴰⵍⵉ, ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵙⴰⵍⴼⴰⴷⵓⵔ ⴷⴰⵍⵉ ⵏⵉⵖ ⵔⵉⵏⵉ ⵎⴰⴳⵔⵉⵜ.


ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵍⴼⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⴽ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019, ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵏⵉⵙⵉⵏ, ⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵉⵥⵕⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⴳ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023[3].

ⵜⴳⴰ ⵣⵉⵏⴱ ⵡⴰⴽⵔⵉⵎ ⴳ ⵓⵖⵕⴼ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵓⵙⵅⵅⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ.


ⵜⴳⴰ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵉⴷⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵣⵉⵏⴱ ⵡⴰⴽⵔⵉⵎ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵓⵎⴰ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⵏⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵎⴰⵔⴰ. ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵙⵙⵓⵔⵓⴼ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵏⵏ ⵙ ⵜⵏⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵜⵙⵏ ⴼ ⵜⵏⴼⴳⴰⵏⵜ[4].

ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉ ⵣⵉⵏⴱ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵙⴳ ⵉⴷ ⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵥⵍⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⵎⵔⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵡⵔⵔⵉⵢⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⵔⵔⵉ ⴰⵡⴷ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵉⵙ ⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ.

ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵣⵉⵏⴱ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⴽⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵔⵏ ⵉ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏⵏⵙ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ «Kinoobraz» ⵏ ⴰⵏⴷⵔⵉ ⵜⴰⵔⴽⵓⴼⵙⴽⵉ, ⴷ ⵜⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵔⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⴰⵏⵜⵓⵏⵢⵓⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵔⴼⵓ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⵙ ⵜⵙⵏⵉⵥⵕⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.

ⵜⵙⵙⵓⴼⵖⴷ ⵣⵉⵏⴱ ⵡⴰⴽⵔⵉⵎ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴼⵍⵎⵏ, ⴳ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ (AYYUR/ⴰⵢⵢⵓⵔ) ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ "CINEF", ⵙⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⵙ (AYYUR/ⴰⵢⵢⵓⵔ) ⵙⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴼⵔⴰⵢⵜ ⵉⵍⴷⵉⴽⵓ ⵉⵏⵉⴷⵉ ⵏ ⵜⵥⵖⵓⵕⵜ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⴼⵙⵙⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⴽⴰⵏ. ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⴱⴰⵏⵜⵢⵓⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵙⵢⵓⵏⵢⵓ, ⴷ ⴳ MUCEM ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵙⵉⵍⵢⴰ, ⴷ ⴳ COPEAM ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵙⴰⵔⴰⵢⵉⴼⵓ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ (ⴳ ⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵀⵉⵔⵙⵉⴽ), ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵡⴷ ⴰⴱⴷⴷⴰⵔ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴼⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵓⵏⴱⵓⵍⵉⵢⵉ ⴷ ⵜⴱⵓⵔⵣ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ MEDFILM ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵓⵎⴰ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ).

ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵏ «ⴰⵢⵢⵓⵔ/AYYUR» ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵣⵉⵏⴱ ⵡⴰⴽⵔⵉⵎ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵢⵙⵜⴰⵢ ⵙⴳ 30 ⵏ ⵡⴰⵡⵔⵉⴽ ⵉⴱⵓⵔⵣⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⴼⵓⵔⴱⵉⵙ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵏⵉⵙⵉⵏ, ⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵉⵥⵕⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴰⵎⵥ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023[5].

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵣⵉⵏⴱ ⵡⴰⴽⵔⵉⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⴼⵉⵍⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵯⵣⵣⴰⵍ «ⴰⵢⵢⵓⵔ» ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ "ⵙⵉⵏⵉⴼ" ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023 ⴷ ⵜⵔⵏⴰ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ. [6][7].

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023 ⵜⵜⵓⵢⵙⵜⴰⵢ ⵙⴳ 30 ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ ⵉⴱⵓⵔⵣⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⴼⵓⵔⴱⵉⵙ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ[8].

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • 2023: ⴰⴼⵉⵍⵎ ⴰⴳⵯⵣⵣⴰⵍ ⵏ «ⴰⵢⵢⵓⵔ/AYYUR».

ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • 2023: ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵖⵓⵔ ⵙⵉⵏⵉⴼ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ[9].
 • 2023 : ⴰⴱⴷⴷⴰⵔ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴼⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵓⵏⴱⵓⵍⵉⵢⵉ.

ⵉⵙⵍⴽⵎⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵣⵉⵏⴱ ⵡⴰⴽⵔⵉⵎ ⴳ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ:
 1. https://www.festival-cannes.com/p/zineb-wakrim/ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ
 2. https://lecube-art.com/artiste/zineb-wakrim/
 3. https://lecube-art.com/artiste/zineb-wakrim/
 4. https://lecube-art.com/artiste/zineb-wakrim/
 5. https://aujourdhui.ma/culture/ayyur-de-zineb-wakrim-selectionne-au-festival-de-cannes ⴳ Aujourd'hui ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ (5 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2023)
 6. https://mylittlekech.com/zineb-wakrim-de-lesav-marrakech-est-la-1ere-a-representer-le-maroc-a-la-cinef-au-festival-de-cannes/ ⴳ My Little Kech ⴳ (23 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2023)
 7. https://www.menafilmfestival.com/directors/zineb-wakrim
 8. https://www.forbesmiddleeast.com/lists/30-under-30-2023/zineb-wakrim-2/ ⵜⵉⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ Forbes
 9. https://www.festival-cannes.com/p/zineb-wakrim/ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ