Jump to content

ⵉⵏⵙⵜⴰⴳⵔⴰⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵏⵙⵜⵉⴳⵕⴰⵎ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⴽⵟⵓⴱⵕ 2010
ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵎⵉⵟⴰ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴽⵉⴼⵏ ⵙⵉⵙⵜⵔⵓⵎ
ⵎⴰⵢⴽ ⴽⵔⴰⵢⴳⵔ
ⵙⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ
https://instagram.com/

ⵉⵏⵙⵜⵉⴳⵕⴰⵎ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Instagram; /ˈɪnstəɡɹæm/) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⵜⵕⵉⵕⵉⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵍⵉ ⵙ ⵓⴱⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ (VoIP) ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵎⵉⵟⴰ.[1] ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⴰⵣⴰⵏ ⵜⵓⵣⵉⵏⵉⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ, ⴷ ⵏⴰⵣⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ, ⴷ ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵉⵥⵉⵕ ⵏ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Intersectional Analysis as a Method to Analyze Popular Culture: Clarity in the Matrix".