1992

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵙⵙ 2
ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21
ⵜⴰⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵜ 19701980199020002010
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1989199019911992199319941995

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1992 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴷ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2942. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵣⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1990, ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20, ⴷ ⵣⴳ ⵜⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ[1]

ⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⴰⵢⵢⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴽⵟⵓⴱⵕ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 1 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ: ⵃⵏⵚⴰⵡⵉ ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ
 • 3 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⵏⴰⵊⵎ
 • 17 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ: ⵎⵕⵡⴰⵏ ⵙⴰⵄⴷⴰⵏ
 • 19 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ: ⵕⴰⵢⴰⵏ ⵄⴰⴱⴷ
 • 22 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ: ⴰⵛⵕⴰⴼ ⵍⵣⵄⵔ
 • 30 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ: ⵄⴱⴷ ⵍⵉⵍⴰⵀ ⵃⴼⵉⴹⵉ

ⴱⵕⴰⵢⵕ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 5 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⵏⵉⵢⵎⴰⵕ
 • 6 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⵏⵓⵕⴰ ⴼⴰⵜⵃⵉ
 • 9 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⵏⴰⵚⵉⵔ ⵢⴰⵙⵉⵏ
 • 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⵀⴰⵊⴰⵔ ⴱⵓⵙⴰⵇ
 • 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⵎⵔⵡⴰⵏ ⵀⴷⵀⵓⴷⵉ
 • 19 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⵊⵓⵍⵢⴰⵏ ⵎⵉⵛⵉⵍ
 • 27 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⴰⵢⵎⴰⵏ ⵙⵙⵔⵃⴰⵏⵉ
 • 29 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⵊⴰⵡⴰⴷ ⵍⵢⴰⵎⵉⵇ

ⵎⴰⵕⵚ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴱⵔⵉⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 1 ⵉⴱⵔⵉⵔ: ⵍⵓⵍⴰ ⵉⵏⴷⵉⴳⵓ
 • 20 ⵉⴱⵔⵉⵔ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⴰⵎⴰⵎⵉ
 • 22 ⵉⴱⵔⵉⵔ: ⵙⴰⵎⵉⵔⴰ ⵡⴰⵙ
 • 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ: ⵢⵓⵙⵔⴰ ⵙⴰⵄⵓⴼ
 • 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ: ⵎⴰⵔⴽ ⵓⵏⴷⵔⵉ ⵜⵉⵔ ⵛⵜⵉⴳⵏ

ⵎⴰⵢⵢⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ: ⵜⵉⴱⵓ ⴽⵓⵔⵜⵓ
 • 12 ⵎⴰⵢⵢⵓ: ⵏⴰⴷⵉⵔ ⵎⴰⵟⴰⵕ
 • 28 ⵎⴰⵢⵢⵓ: ⵄⵜⵎⴰⵏ ⵍⴽⵓⵎⵔⵉ

ⵢⵓⵏⵢⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⵍⴰⵃ
 • 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ: ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵄⵍⵉⵡⵉ

ⵢⵓⵏⵢⵓⵣ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 1 ⵢⵓⵏⵢⵓⵣ: ⴰⵎⵉⵏ ⵄⵟⵓⵛⵉ
 • 6 ⵢⵓⵏⵢⵓⵣ: ⵛⵓⵕⵓⵇ ⵛⵍⵡⴰⵟⵉ
 • 18 ⵢⵓⵏⵢⵓⵣ: ⵎⵀⴷⵉ ⵟⴰⵔⵉⵎⵉ
 • 22 ⵢⵓⵏⵢⵓⵣ: ⵙⵉⵍⵉⵏⴰ ⴳⵓⵎⵉⵣ
 • 30 ⵢⵓⵏⵢⵓⵣ: ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵍⴱⵃⵔⴰⵡⵉ

ⵖⵓⵛⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 23 ⵖⵓⵛⵜ: ⵙⴰⵎⵉⵔ ⴱⵏ ⵄⵎⴰⵔ

ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 4 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⵇⵉⴷ
 • 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ: ⵔⴰⵊⴰ ⴱⵍⵎⵉⵔ

ⴽⵟⵓⴱⵕ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 2 ⴽⵟⵓⴱⵕ: ⵡⵉⴷⴰⴷ ⵉⵍⵎⴰ
 • 3 ⴽⵟⵓⴱⵕ: ⵉⴱⵜⵉⵙⴰⵎ ⵜⵉⵙⴽⵜ
 • 11 ⴽⵟⵓⴱⵕ: ⴽⴰⵔⴷⵉ ⴱⵉ
 • 14 ⴽⵟⵓⴱⵕ: ⵔⴹⵡⴰⵏ ⴱⵔⵃⵉⵍ

ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 2 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ: ⵃⵎⵣⴰ ⵙⵎⵓⵎⵉ
 • 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ: ⴰⵢⵓⴱ ⵏⵏⴰⵃ

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 9 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ: ⴱⵜⵉⵙⴰⵎ ⵊⵔⴰⵢⴷⵉ
 • 22 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ: ⴰⵛⵔⴰⴷ ⵅⵔⵓⴱⵉ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. "1992" (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)