Jump to content

ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1992
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ · ⵔⴰⴷⵢⵓ · ⵓⵏⵍⴰⵢⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴱⴰⵔⵉⵣ
ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ 9,050 (2021)
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵡⵉⴱ
france·tv

ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: France Télévisions) ⵏⴰⵖⴷ ⴼⵕⵓⵏⵚ·ⵜⵉⴼⵉ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵖ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ. ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵔⵜⵙⵎⵓⵏⵏⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵣⵢⵓⵏ, ⴼⵕⵓⵏⵚ 2ⴼⵕⵓⵏⵚ 3, ⵎⵏⴱⵄⴷ ⴼⴼⴰⵖ ⵏⴷ ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⴼⵕⵓⵏⵚ 4, ⴼⵕⵓⵏⵚ 5, ⴷ ⴼⵕⵓⵏⵚ ⴰⵏⵏⴼⵓ. ⵜⴼⴰⵖⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1992, ⴷ ⵜⴳⴰ ⵖⴰⴽⵓⴷⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵙⵏⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ, ⵓⴽⴰⵏ ⵜⵃⵡⵍ ⵙ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵏⵙⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2010.[1]

ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵍⵓⴳⵓ ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴼⵓⵖ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ
France 2 (ⴼⵕⵓⵏⵚ 2) 7 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1992 100 % ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
France 3 (ⴼⵕⵓⵏⵚ 3)
France 4 (ⴼⵕⵓⵏⵚ 4) 31 ⵎⴰⵕⵚⵚ 2005
France 5 (ⴼⵕⵓⵏⵚ 5) 7 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2002
France Info (ⴼⵕⵓⵏⵚ ⴰⵏⵏⴼⵓ) 1 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2016 ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ, ⵔⴰⴷⵢⵓ ⴼⵕⵓⵏⵚ,

ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵎⵉⴷⵢⴰ ⵎⵓⵏⴹ, INA

TV5 Monde (ⵜⵉⴼⵉ5 ⵎⵓⵏⴹ) 2 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 1984 49 % ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ

12,64 % ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵎⵉⴷⵢⴰ ⵎⵓⵏⴹ + 6 ⵢⴰⴹⵏ

Arte (ⴰⵔⵔⵟ) 30 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1992 45 % ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ

25 % ⵉⵟⵟⴰ ⴼⵅⵓⵏⵚ 15 % ⵔⴰⴷⵢⵓ ⴼⵕⵓⵏⵚ, 15 % INA

Euronews (ⵓⵔⵔⵓ ⵏⵢⵓⵡⵣ) 1 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 1993 88 % ⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳⵍⵓⴱⴱ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽⵙ

10,73 % ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵜⵉⵍⵉⴼⵣⵢⵓⵏ + 23 ⵢⴰⴹⵏ

Africanews (ⴰⴼⵔⵉⴽⴰ ⵏⵢⵓⵡⵣ 4 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2016
Planète+ Crime (ⴱⵍⴰⵏⵉⵜⵜ+ ⴽⵔⵉⵎⵎ) 27 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2007 66 % ⴽⴰⵏⴰⵍ+

34 % ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ

ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵡⵉⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵍⵓⴳⵓ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴼⵓⵖ ⵜⵏⵥⴰ ⵉ ⵎⴰⵏⴰⴳ ⴰⵜⵏⵥⴰ
France 24 (ⴼⵕⵓⵏⵚ 24) 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2005 ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵎⵉⴷⵢⴰ ⵎⵓⵏⴹ 2009
Gulli (ⴳⵓⵍⵍⵉ) 18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2005 ⵍⴰⵊⴰⴷⴷⵉⵔ ⴰⴽⵔⵉⴼ 29 ⴽⵟⵓⵔ 2014
Histoire (ⵉⵙⵜⵡⴰⵖ) 14 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1997 ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ TF1 1 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2004
Mezzo (ⵎⵉⵣⵣⵓ) 21 ⵎⴰⵕⵚ 1998 ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵍⵉ ⵣⵉⴽⵓ-ⵍⵓ ⴱⴰⵖⵉⵣⵢⵉⵏ (50 %)

ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴽⴰⵏⴰⵍ+ (50 %)

17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019
Mezzo Live HD (ⵎⵉⵣⵣⵓ ⵍⴰⵢⴼ) 7 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2010

ⵖ ⵍⵡⵉⴱ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵍⵓⴳⵓ ⵍⵉⵙⵙⵎ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵎⴰⵜⴳⴰ ⵎⴰⵏⴰⴳ ⴰⵜⴱⴰⵢⵏ
France.tv (ⴼⵕⵓⵏⵚ.ⵜⵉⴼⵉ) ⴰⵔⵜⵙⵔⵓⵙ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ 5 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2010
France Info (ⴼⵕⵓⵏⵚ ⴰⵏⵏⴼⵓ) ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2011 ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ "francetv-info" ⴷ ⵜⴳⴰ "France Info" ⵖ 24 ⵖⵓⵛⵜ 2016
France.tv Sport (ⴼⵕⵓⵏⵚ.ⵜⵉⴼⵉ ⵙⴱⵓⵔ) ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2016
Lumni (ⵍⵓⵎⵏⵉ) ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ, ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019
France.tv Slash (ⴼⵕⵓⵏⵚ.ⵜⵉⴼⵉ ⵙⵍⴰⵛⵛ) ⵓⵖⴰⵡⴰ ⵉ ⵉⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵎⵇⵓⵔⵏ ⵜⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ 2018
Okoo (ⵓⴽⴽⵓ) ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵉ ⵜⴰⵥⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2019
Culturebox (ⴽⵓⵍⵜⵓⵔ ⴱⵓⴽⵙ) ⵜⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2013
Studio par France.tv slash (ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ) ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ ⴽⵟⵓⴱⵔ 2012 ⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵣⴳ "francetv-slash" ⵖ ⴰⴱⵔⵉⵍ 2019
Salto (ⵙⴰⵍⵜⵓ) ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵙ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉ 20 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2020

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "The Open Database Of The Corporate World - FRANCE TELEVISIONS" [ⴰⵛⵉⴼ]