Jump to content

ⴼⵕⵓⵏⵚ 4

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ 4
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⵎⴰⵕⵚ 2005
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴱⴰⵔⵉⵣ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ 1080i (HDTV)
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ

ⴼⵕⵓⵏⵚ 4 (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: France 4) ⵏⴰⵖⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ 4, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵢⵓⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⴼⵉⵙⵜⵉⴼⴰⵍ ⵖ 31 ⵎⴰⵕⵚ 2005. ⵜⴳⴰ ⵣⵖ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ.[1] ⴰⴽⵍⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⵍⴳⵔⵓⴱ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵟⵔⵟⵕⵉ ⵏⴰⵖⴷ ⴰⵎⵎⵓⴼⵉ. ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⴰⵔⵜⵥⵔⴰⵢ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ, ⴷ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵉⵎⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ, ⵎⴰⵛ ⵍⴱⴱⵄⴹ ⵏ ⵜⵡⴰⵍ ⴰⵔⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ, ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ. ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴱⴹⴰ ⴼ ⵙⵙⵉⵏ, ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵉⴳⴰⵜ ⵓⴽⴽⵓ, ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⵔⵉⵥⵔⴰⵢ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴳ ⵓⵣⴰⵍ; ⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⴽⵓⵍⵜⵓⵔⴱⴱⵓⴽⵙ, ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⵖⵓⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵎⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⴹⵉⵢⴹ.[2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Société France 4 - Nominations au Journal officiel de la République française" [Archive], 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2019
  2. "France 4, TV station - archINFORM" [Archive], 12 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2019