Jump to content

ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵏ

ⴰⵙⵎⵉⵍ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵖⴰⵙ ⵉⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵏ ⴰⴷ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵉⵍ "ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ"

11 ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰ, ⵙⴳ 11 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.