Jump to content

ⴼⵕⵓⵏⵚ 2

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ 2
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1992
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴱⴰⵔⵉⵣ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ 1080i (HDTV)
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴼⵕⵓⵏⵚ 2 (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: France 2) ⵏⴰⵖⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ 2, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵢⵓⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ. ⵜⴳⴰ ⵣⵖ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ. ⴰⴽⵍⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⵍⴳⵔⵓⴱ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵥⴳⵯⴰⵖ. ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⴰⵔⵜⵥⵔⴰⵢ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ, ⵡⵉⵏ ⵓⵏⵜⵉⵎ ,ⵡⵉⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ. ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵣⴳ 18 ⴰⴱⵔⵉⵍ 1964 ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵖ-ⵜⵉ-ⵉⴼ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ 2 "RTF Télévision 2", ⴷ ⵉⵜⴱⵓⴷⵍⴰⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1992 ⵙ ⴼⵕⵓⵏⵚ 2.[1][2]

ⵉⵙⴰⵖⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "France 2 goes 16:9 widescreen". Broadband TV News.
  2. "France 2 HD launches on CanalSat". Broadband TV News.