Jump to content

ⵙⵉⵍⵉⵏⴰ ⴳⵓⵎⵉⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⵉⵍⵉⵏⴰ ⴳⵓⵎⵉⵣ
Selena Marie Gomez
ⵙⵉⵍⵉⵏⴰ ⴳⵓⵎⵉⵣ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵙⵎⵉⴷ Selena Marie Gomez
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 22 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1992
ⴳⵔⴰⵏⴷ ⴱⵔⴰⵔⵉ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ • ⵜⴰⵙⵎⴷⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵙⴳⴱⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵡⴰⵍ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵔⴼⵓ 2002 - ⵖⵉⵍⴰ
ⴰⵙⴳⵎⴹ

ⵙⵉⵍⵉⵏⴰ ⵎⴰⵔⵉ ⴳⵓⵎⵉⵣ (ⵙ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: Selena Marie Gomez), ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ, ⵜⴰⵙⵎⴷⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎⴼⴰⵔⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ. ⵜⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1992 ⵖ ⴳⵔⴰⵏⴷ ⴱⵔⴰⵔⵉ, ⵖ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⵏ ⵜⵉⴽⵙⴰⵙ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⵜⴱⴷⴰ ⵖ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵖ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵖ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ "ⴱⴰⵔⵏⵉ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ" (2002-2004).[1] ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵜⴰⵙⵓⵙⵏⵜ ⵖ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⴰⴳⴳⵯⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵜⴰⵏⵉⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵍⵉⴽⵙ ⵔⵓⵙⵓ ⵏⵜⴰⵜ ⴷ ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ ⴷⵉⴼⵉⴷ ⵀⵉⵏⵔⵉ ⵖ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ "ⵡⵉⵣⴰⵔⴷⵣ ⵓⴼ ⵡⵉⴼⵔⵍⵉ ⴱⵍⵉⵙ" (2007-2012) ⵉ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⴷⵉⵣⵏⵉ. ⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵡⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵎⴰⴼⵉⵙ ⵖ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ "ⴰⵙⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⵏⵙⵉⵍⴼⴰⵏⵢⴰ" ⴳ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏⵏⵙ.[2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]