Jump to content

ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ
دائرة تالوين
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 105.200 (2014)[1]
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 16474 (2014)[2]
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵏ UTC±00:00UTC+01:00
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +212
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ 576
ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ 14
ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ 33

ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ (ⵜ ⵜⵙⵔⵖⵉⵏⵜ: دائرة تالوين), ⵜⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵥⴰⵢⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⵙⵎⵓⵏ 15 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ,ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵉⴳ 105.200 ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2954/2014 ⴷ 16474 ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ 576 ⵏ ⵓⴹⵡⵡⴰⵕ. [3].

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵡⵣⵉⵡⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ..

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵔⴰⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ..

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⵉ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ..

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵉⴼⵏⵓⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ..

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⴱⵇⴰⵍ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ..

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵢⵢⴰⵍⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ..

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵣⴰⴳⵎⵓⵣⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ..

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵙⴽⴰⵡⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ..

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵙⴰⴽⵉ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ..

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵉⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ..

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵥⵕⴰⵕ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ..

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵎⵍⵍⵓⵍ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ..

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ⵜⵉⵏⴼⴰⵜ
  • ⵉⵎⵉⵏⵓⴳⵏⵉ
  • ⴷⴷⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
  • ⴰⴳⵯⴷⴰⵍ
 • ⵜⴰⵎⴷⴰ
 • ⵉⵖⵉⵔ
 • ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ
 • ⵜⴰⵙⴳⴰ
 • ⴰⵢⵜ ⵕⵃⵓ
 • ⵉⴼⵔⵉ
 • ⵜⵉⵎⵕⵙⵉⵜ (ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ)
 • ⵉⵎⵖⵉⴹ
 • ⴰⴳⵯⵕⴹ
 • ⴰⴳⵯⵏⵉ
 • ⵜⴰⵥⵓⵍⵜ
 • ⵎⵉⴳⴳⴰⵔⵏ
 • ⵜⴰⴼⵔⵏⵜ
 • ⵜⴰⵚⵔⵏⵜ
 • ⴳⵓⵏⵏⵉⵢⵏ
 • ⵉⴼⵔⴰⵏ
 • ⴰⵖⴳⵓⵎⵎⵉ
 • ⵜⵉⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵏ
 • ⵉⵖⵕⵉ

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵙⴰⵢⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ..

ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵙⴼⵉ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ..

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ: ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ
ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ
ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ · ⴰⵡⵍⵓⵣ · ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ · ⵉⴳⵔⴷⴰⵏ · ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵉⵖⵔⵎ
ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ
ⵜⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ
ⵙⵉⴷⵉ ⴷⵃⵎⴰⵏ · ⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰⵙ · ⴰⴼⵔⵉⵊⴰ · ⵜⵉⵢⵢⵓⵜ · ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ · ⴰⵢⵜ ⵎⵅⵍⵓⴼ · ⵜⴰⵎⴰⵍⵓⴽⵜ · ⵉⵎⵓⵍⴰⵙ · ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵔⵊⴰ · ⵜⴰⵣⵎⵎⵓⵔⵜ · ⴱⵓⵡⵏⵏⵔⴰⵔ · ⵎⵛⵔⴰⵄ ⵍⵄⵉⵏ · ⵜⴰⴷⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⴷⴰⵍⵏ · ⴰⵚⴰⴷⵚ · ⵜⴰⵎⴰⴷⵍⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ · ⵍⵎⵀⴰⴷⵉ · ⵍⵅⵏⴰⵏⵉⴼ · ⵍⴳⴼⵉⴼⴰⵜ · ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ · ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⵎⵕⵓ · ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵍⴰⵍ· ⵉⵎⵍⵎⴰⵢⵙ · ⵜⴰⵍⵎⴰⴽⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ · ⴱⵉⵢⴳⵓⴷⵉⵢⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⵍⵃⵎⵔⵉ · ⵉⵙⵙⵏ · ⴷⴷⵉⵔ · ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵍⴳⵍⴰⵍⵛⴰ · ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵟⵟⴰⵀⵕ · ⵉⴷⴰⵡⵎⵓⵎⵏ · ⵍⵎⵏⵉⵣⵍⴰ · ⵓⵏⴰⵢⵏ · ⵜⴰⴼⵉⵏⴳⵯⵍⵜ · ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵜ · ⵙⵉⴷⵉ ⵡⴰⵄⵣⵉⵣ · ⵜⴰⵍⴳⵓⵊⵓⵏⵜ · ⵜⵉⴳⵓⴳⴰ · ⵍⴼⵉⴹ · ⵜⵓⵖⵎⵔⵜ· ⵉⴷⴰ ⵡⴳⵎⵎⴰⴹ · ⴰⵔⴰⵣⴰⵏ · ⵍⵎⵀⴰⵔⴰ · ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵍⵎⵏⴰⴱⵀⴰ · ⵜⵉⵏⵣⵔⵜ · ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⴰ · ⵉⴳⵍⵉ · ⵉⴷⴰ ⵡⴳⵉⵍⴰⵍ · ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵓ ⵙⵄⵉⴷ · ⵉⵡⵣⵉⵡⵏ · ⵜⵉⵙⵔⴰⵙ · ⵉⴳⵉⴷⵉ · ⴰⵢⵜ ⵜⴼⵏⵓⵜ · ⵜⵓⴱⵇⴰⵍ · ⵜⴰⵡⵢⵢⴰⵍⵜ · ⴰⵙⴽⴰⵡⵏ · ⵣⴰⴳⵎⵓⵣⵏ · ⴰⵙⴰⴽⵯⵉ · ⵜⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵉⵏ· ⴰⵥⵕⴰⵕ · ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ · ⴰⵙⴰⵢⵙ · ⵜⴰⵙⵓⵙⴼⵉ · ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵔⵙ · ⴰⴹⴰⵕ· ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵢⴰⵔⵜ · ⵜⴰⵜⵜⴰⵡⵜ · ⴰⵎⴰⵍⵓ · ⵜⵉⵏⴷⵉⵏ · ⵉⵎⴰⵡⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵄⵍ · ⵡⵍⵇⵇⴰⴹⵉ · ⵜⵉⵙⴼⴰⵏ · ⵏⵏⵃⵉⵜ · ⴰⵢⵜ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ · ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵉⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵥⴰⵍ · ⵜⴰⴱⵢⴰ · ⵜⵓⴼⵍⵄⵣⵣⵜ
ⵜⵉⵥⴰⵢⵕⵉⵏ ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ
ⴰⴱⵟⵟⵓ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ:
2965/2015
 1. https://www.hcp.ma/region-agadir/Caracteristiques-de-la-population-RGPH-2014-Province-Taroudannt_a49.html
 2. https://www.hcp.ma/region-agadir/Caracteristiques-de-la-population-RGPH-2014-Province-Taroudannt_a49.html
 3. https://www.hcp.ma/region-agadir/Caracteristiques-de-la-population-RGPH-2014-Province-Taroudannt_a49.html